Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Studia eurazjatyckie w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-0144-1SO
  Nazwa: Studia eurazjatyckie w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: studia eurazjatyckie
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Rosji i Europy Wschodniej (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, studia eurazjatyckie
Drugi rok, studia eurazjatyckie
Trzeci rok, studia eurazjatyckie

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - studia eurazjatyckie
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 162/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: „studia eurazjatyckie”, od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk społecznych i humanistycznych, ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk

- ma podstawową wiedzę o człowieku i społeczeństwie jako podmiotach konstytuujących państwo, struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania

- ma podstawową wiedzę w zakresie teorii stosunków międzynarodowych

- zna podstawową terminologię nauk społecznych i humanistycznych

- ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości

- posiada podstawową wiedzę w zakresie historii politycznej i rozwoju kultur narodów eurazjatyckich

- posiada podstawową wiedzę w zakresie geografii fizycznej i społecznej krajów obszaru eurazjatyckiego

- ma podstawową wiedzę na temat religii i świata idei obszaru eurazjatyckiego

- zna podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki w kontekście stosunków międzynarodowych

- ma podstawową wiedzę w zakresie politycznego funkcjonowania państw obszaru eurazjatyckiego

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

- posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł, także w języku rosyjskim i angielskim

- posiada umiejętności językowe pozwalające na odbywanie studiów w obszarze nauk społecznych i humanistycznych w zakresie języka angielskiego, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- posiada umiejętności językowe pozwalające na odbywanie studiów w zakresie nauk społecznych i humanistycznych w zakresie języka rosyjskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych (w tym politycznych, prawnych i ekonomicznych)

- posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej analizy stosunków międzynarodowych

- potrafi prognozować procesy społeczne z uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych i demograficznych na obszarze eurazjatyckim

- potrafi rozpoznać charakter kluczowych wyzwań społecznych i politycznych na obszarze eurazjatyckim oraz proponować sposoby ich praktycznego rozwiązywania

- posiada umiejętność projektowania, przygotowania i komunikowania w języku polskim pisemnych i ustnych prac i projektów dotyczących zagadnień obszaru eurazjatyckiego z możliwością ich praktycznych aplikacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- posiada wizję zdobywanego zawodu, jego roli, priorytetów i charakteru w kontekście wyzwań i dylematów społeczno-kulturowych współczesnego świata

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- potrafi określić priorytety służące realizacji zadania badawczego i prognostycznego

- potrafi działać i pracować w grupie

- przyjmuje postawę otwarcia wobec odmiennych środowisk cywilizacyjnych

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej.