Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Studia nad Azją Centralną w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-0171-1SO
  Nazwa: Studia nad Azją Centralną w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: studia nad Azją Centralną
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, studia nad Azją Centralną
Drugi rok, studia nad Azją Centralną
Trzeci rok, studia nad Azją Centralną

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - studia nad Azją Centralną
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 2/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 r., w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2013/2014 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk społecznych i humanistycznych, ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk

- ma podstawową wiedzę o różnego rodzaju strukturach i instytucjach społecznych w Azji

- ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w Azji

- ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne w Azji

- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii i metodyki nauk społecznych i humanistycznych, właściwych do podjęcia studiów azjatyckich

- ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach nauk i dyscyplin umożliwiających studia nad Azją

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury społeczeństw azjatyckich

- ma świadomość kompleksowej natury dziedzictwa kulturowego Azji, we wszystkich jego wytworach

- ma wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów wartości, instytucji oraz typów więzi społecznych w Azji

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

- zdobywa wiedzę specjalistyczną

Umiejętności:

- posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł

- posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej analizy rzeczywistości danego regionu Azji

- posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych właściwych dla danego regionu Azji

- posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i kategoryzację problemu, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników pozwalającą na rozwiązywanie realnych problemów relacji pomiędzy Wschodem i Zachodem

- potrafi prognozować procesy społeczne z uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych i demograficznych wpływających na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

- rozpoznaje wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy normatywne konkretnych kultur

- rozumie i potrafi zanalizować proponowane rozwiązania problemów społecznych właściwych dla danego regionu Azji

- posiada podstawowy zakres kompetencji komunikacyjnych w celu animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany międzykulturowej między społeczeństwami Wschodu i Zachodu

- posiada umiejętności przygotowania i prezentacji w języku polskim typowych prac pisemnych i projektów dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk humanistycznych społecznych z możliwością ich praktycznych aplikacji

- posiada umiejętność przygotowania i prezentacji wystąpień ustnych, w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

- rozumie znaczenie etycznych wymiarów analizowanych zagadnień, swojej dyscypliny i wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

- posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- posiada umiejętności językowe w zakresie języka orientalnego na poziomie co najmniej B2

- zdobywa umiejętności specjalistyczne

Kompetencje społeczne:

- rozumie i rozpoznaje wyzwania rozwojowe swojej roli ustawicznie doskonaląc wiedzę i umiejętności

- posiada wizję zdobywanego zawodu, jego roli, priorytetów i charakteru w kontekście wyzwań i dylematów współczesnego świata

- ma świadomość znaczenia wartości kulturowych w Azji i godności człowieka na różnych poziomach rzeczywistości społecznej

- umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne Wschodu i Zachodu

- uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni międzykulturowej wykazując się odpowiednim poziomem kompetencji komunikacyjnej wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji medialnej

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy spełniając rolę moderatora, animatora i konsultanta we współpracy międzynarodowej w obszarze kultury i gospodarki pomiędzy społeczeństwami Wschodu i Zachodu