Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Studia nad buddyzmem w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-0182-1SO
  Nazwa: Studia nad buddyzmem w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: studia nad buddyzmem
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, studia nad buddyzmem
Drugi rok, studia nad buddyzmem
Trzeci rok, studia nad buddyzmem

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na studiach nad buddyzmem
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Studia uzupełniające magisterskie

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA:

Student

- zna podstawową terminologię stosowaną w kulturoznawstwie oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;

- student ma podstawową wiedzę o specyfice dyscypliny oraz o miejscu kulturoznawstwa w systemie nauk i jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;

- student ma wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metody badawcze z zakresu nauk humanistycznych i społecznych;

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą teorii kultury oraz metod badawczych kulturoznawstwa;

- posiada wiadomości z zakresu starożytnych i współczesnych buddyjskich kultur Wschodu;

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury (język, sztuka, religia, prawo);

- ma podstawową wiedzę o różnych wymiarach kultury buddyjskiej i jej związkach z innymi sferami życia społecznego;

- ma wiedzę ogólną dotyczącą przemian kulturowych w buddyjskich krajach Azji;

- zna i rozumie podstawowe buddyjskie teksty kanoniczne

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student:

- posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie i analizę problemów badawczych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty naukowe z zakresu kulturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych;

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa do analizy zjawisk kulturowych;

- włada w piśmie klasycznymi językami kultur buddyjskich (pali, sanskryt, tybetański);

- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury buddyjskiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno – metodologicznymi perspektyw badawczych właściwych kulturoznawstwu;

- potrafi określić rolę poszczególnych podsystemów kultury;

- umie analizować procesy polityczne i społeczne w kulturach Wschodu;

- identyfikuje wzajemne wpływy społeczno-polityczno-kulturowe Europy i Wschodu;

- potrafi ująć komparatystycznie różne aspekty kultury Wschodu i Zachodu;

- rozumie uwarunkowania i problemy mniejszości wschodnich w krajach europejskich

- potrafi analizować problematykę asymilacji i akulturacji emigrantów ze Wschodu

- potrafi prezentować efekty swoich analiz w formie eseju naukowego oraz wystąpienia ustnego;

- ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE:

Student:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;

- ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego własnego państwa i innych tradycji kulturowych;

- ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec innych tradycji kulturowych

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form;

- potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny

- potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności;

- rozumie potrzebę rozwijania własnych zainteresowań

- jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych