Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Lingwistyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-0244-2SO
  Nazwa: Lingwistyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: lingwistyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, lingwistyka
Drugi rok, lingwistyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na lingwistyce
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do pracy naukowej, ma kompetencje językoznawcze.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie:utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku studiów lingwistyka w specjalności przekład i komunikacja międzykulturowa; stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów lingwistyka w specjalności językoznawstwo ogólne, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów lingwistyka na drugim stopniu studiów o profilu praktycznym i ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

- ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę, w tym wiedzę szczegółową, z zakresu lingwistyki stosowanej (przekładoznawstwa), zorientowaną na zastosowania w praktyce przekładu

- zna podstawową terminologię nauk humanistycznych, a w stopniu pogłębionym terminologię lingwistyki stosowanej (przekładoznawstwa) w języku polskim oraz w dwóch językach obcych

- ma pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach, narzędziach komputerowych i dobrych praktykach stosowanych przez tłumacza tekstów pisanych i ustnych, zorientowaną na innowacyjne rozwiązywanie złożonych problemów w nietypowych sytuacjach profesjonalnych

- ma pogłębione rozumienie roli języka i kultury zorientowane na zastosowania w praktyce przekładu

- ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji świadczących usługi związane z szeroko rozumianą komunikacją międzykulturową, a zwłaszcza tłumaczeniem tekstów pisanych i mówionych

- ma pogłębioną wiedzę o odbiorcach różnego typu tekstów pisanych i mówionych oraz pogłębioną wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług dla odbiorców przekładów tych tekstów

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania przekładów niespecjalistycznych, jak i specjalistycznych tekstów pisanych oraz niespecjalistycznych tekstów mówionych z dwóch wybranych języków obcych w języku polskim oraz z języka polskiego w wybranym języku obcym

- ma pogłębione umiejętności organizacyjne i samodzielnie planuje i realizuje oryginalne i innowacyjne projekty translatorskie

- posiada pogłębione umiejętności w zakresie prowadzenia badań i analiz niezbędnych do diagnozy potrzeb odbiorców przekładu

- posiada pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości przekładu tekstu pisanego

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować niezbędne w procesie przekładu informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy dotyczące wyborów translatorskich

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w sferze przekładu i lokalizacji, w języku polskim oraz w dwóch językach obcych

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla danej sytuacji badawczej, z zakresu krytyki przekładu

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim oraz w dwóch językach obcych, w zakresie teorii i praktyki przekładu

- ma umiejętności językowe w zakresie lingwistyki stosowanej (przekładoznawstwa), zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania translatorskiego

- potrafi współdziałać i pracować w grupie pracującej nad określonym projektem translatorskim, przyjmując w niej różne role

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza

- rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swojego warsztatu translatorskiego przez całe życie, również poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym.