Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w ramach MISH, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-119-0-ZD-6
  Nazwa: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w ramach MISH, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Sztuk Audiowizualnych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Drugi rok, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Trzeci rok, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

rozmowa kwalifikacyjna, konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na filmoznawstwie i wiedzy o nowych mediach
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia II stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

-posiada podstawową wiedzę na temat metodologii badań kultury audiowizualnej

- zna podstawową terminologię nauk

humanistycznych stosowaną w filmoznawstwie i medioznawstwie kulturoznawczym

- zna i rozumie główne uwarunkowania i konteksty procesów historyczno-kulturowych XX i XXI wieku

- ma podstawową wiedzę na temat poszczególnych dziedzin kultury artystycznej (w szczególności kultury artystycznej XX i XXI wieku)

- zna najważniejsze, aktualne kierunki i koncepcje badawcze w zakresie filmoznawstwa i medioznawstwa kulturoznawczego

- posiada podstawową wiedzę na temat relacji między językiem i kulturą (w szczególności kulturą audiowizualną)

-posiada wiedzę z zakresu historii filmu powszechnego – od kina niemego po kino współczesne

- posiada wiedzę z zakresu historii filmu polskiego

- posiada wiedzę z zakresu historii myśli filmowej

- zna podstawowe metody oraz pojęcia analizy filmu i przekazów tworzonych przez nowe media

-posiada podstawową wiedzę z zakresu historii mediów audiowizualnych

-jest świadomy ciągłości praktyk kulturowych realizowanych w ramach różnych platform medialnych

-posiada wiedzę na temat metodologicznych podstaw genologii filmowej i telewizyjnej

-posiada wiedzę dotyczącą warsztatu twórcy filmowego: zna zasady montażu, realizacji obrazu, tworzenia scenariusza

-zna kulturowe konteksty gier wideo i ich miejsce wobec innych mediów audiowizualnych oraz sztuk tradycyjnych

-rozumie ideę komputerowego przetwarzania danych i zna podstawowe rodzaje relacji konstruowanych poprzez użycie oprogramowania

-zna regulacje prawne dotyczące własności intelektualnej oraz szczegółowe przepisy odnoszące się do praw autorskich twórców dzieł audiowizualnych

-zna podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kultury z obszaru kina i mediów audiowizualnych

-posiada podstawową wiedzę o sposobach partycypacji w kulturze z punktu widzenia funkcjonowania instytucji medialnych

UMIEJĘTNOŚCI

- umie korzystać z zasobów naukowych internetu i posługiwać się narzędziami wyszukiwania, wymiany informacji i komunikacji w sieci

- potrafi poszukiwać i wykorzystywać, dla celów naukowych i profesjonalnych, informacje z tradycyjnych źródeł pozainternetowych

-potrafi samodzielnie stworzyć własną bazę danych filmoznawczych i medioznawczych

- w praktyce analitycznej odnoszonej do filmu i mediów audiowizualnych potrafi świadomie korzystać ze zróżnicowanych pod względem przynależności metodologicznej narzędzi i pojęć

-potrafi przygotować pracę pisemną (i wypowiedź ustną) w języku polskim i angielskim, której temat lokuje się w granicach filmoznawstwa bądź medioznawstwa kulturoznawczego, odwołując się do kluczowych kategorii naukowych tych dyscyplin

-potrafi rozpoznać zasadnicze procesy kulturowe i historyczne (w szczególności te zachodzące w XX i XXI wieku) i umiejscowić je w szerszym kontekście zbiorowej aktywności człowieka

- potrafi dostrzec związki pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami sztuk i ich wzajemne odziaływanie oraz wpływ na film i inne sztuki audiowizualne

-potrafi rozpoznać najważniejsze dzieła oraz konwencje gatunkowe, style i poetyki kina niemego, klasycznego, nowofalowego i współczesnego

-potrafi analizować oraz interpretować najważniejsze filmy z dorobku kultury polskiej, a także wskazywać na ich konteksty kulturowe i historyczne

- umie posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminologią stosowaną w opisie cyberkultury i nowych zjawisk kultury sieciowej

- posiada podstawowe umiejętności z zakresu tworzenia scenariuszy filmu i scenariuszy niektórych rodzajów przekazów medialnych

- potrafi ocenić projekt realizacji filmu lub innego przekazu audiowizualnego z punktu widzenia prawa autorskiego oraz zasad produkcji i dystrybucji

- potrafi ocenić podstawowe rozwiązania z zakresu projektowania gier (np. interfejs, projekt poziomy, mechanika)

- ma umiejętności językowe w zakresie nauk humanistycznych, w szczególności w obszarze badań kultury audiowizualnej – na poziomie B2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-akceptuje konieczność stałego, samodzielnego uaktualniania wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, w tym zwłaszcza z zakresu filmoznawstwa i medioznawstwa

- jest świadomy znaczenia rzeczowej dyskusji dla rozwiązywania problemów filmoznawczych i medioznawczych oraz potrafi pracować w zespole

-potrafi przenieść wiedzę z zakresu filmoznawstwa i wiedzy o mediach do analizowania i rozumienia innych zjawisk kultury

- jest świadomy różnorodności sposobów komunikowania w przestrzeni publicznej; rozumie też charakter praktyk plagiatorskich i odpowiedzialność karną za nie

- identyfikuje się z historią najnowszą naszego kraju i czuje się jej kontynuatorem; zdobywa przy tym kompetencje do działalności edukacyjnej i wydawniczej zorientowanej na promocję wartościowych dzieł kultury, w tym zwłaszcza – stanowiących część naszego zbiorowego dziedzictwa

-uczestniczy w bieżącym życiu kulturalnym i naukowym; systematycznie śledzi najnowsze dokonania z zakresu studiowanego kierunku

-świadomie i krytycznie uczestniczy w przestrzeni medialnej