Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia angielska w ramach MISH, językoznawstwo angielskie, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-125-1.2-UD-4
  Nazwa: Filologia angielska w ramach MISH, językoznawstwo angielskie, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: neofilologia filologia angielska językoznawstwo angielskie
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Filologii Angielskiej (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, filologia angielska, językoznawstwo angielskie
Drugi rok, filologia angielska, językoznawstwo angielskie

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata, rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na neofilologii (filologia angielska)
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie językoznawstwa stosowanego zorientowaną na zastosowanie praktyczne w działalności placówek oświatowych

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach językoznawstwa stosowanego zorientowaną na zastosowanie praktyczne w działalności placówek oświatowych

- ma pogłębioną wiedzę na temat kultury i literatury obszaru językowego specjalności zorientowaną również na zastosowanie praktyczne w działalności placówek oświatowych

- posiada pogłębioną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się języka obcego lub języków obcych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

- posiada poszerzoną wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki nauczania języka obcego lub języków obcych wybranej specjalności w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu psychologii, pedagogiki i glottodydaktyki

- ma szczegółową wiedzę o funkcjach i budowie systemu oświatowego

- ma pogłębioną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu szkoły jako placówki oświatowej

- ma wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania szkoły jako placówki oświatowej

- ma pogłębioną wiedzę o metodach i technikach nauczania języka obcego wybranej specjalności w odniesieniu do nauczania języka obcego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

- ma pogłębioną wiedzę teoretyczną dotyczącą cech ucznia języka obcego lub języków obcych wybranej specjalności oraz metod diagnozowania jego potrzeb i różnic indywidualnych

- ma podstawową wiedzę o zasadach bhp obowiązujących w placówkach szkolnych

- posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy

- zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego

- samodzielnie planuje i realizuje różnorodne projekty i zadania związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego

- posiada zdolności organizacyjne pozwalające na planowanie i innowacyjne rozwiązywanie złożonych problemów związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego; rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami

- posiada pogłębione umiejętności niezbędne do opracowania diagnozy potrzeb ucznia

- posiada pogłębioną umiejętność dokonania samooceny własnej działalności pedagogicznej

- potrafi stosować przepisy prawa oświatowego

- nie określa się efektów kształcenia w tym zakresie, gdyż umiejętności te nie wchodzą w zakres działalności nauczyciela języka obcego gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

- potrafi zaprojektować różnorodne sposoby realizacji zadań oraz rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

- ma umiejętność merytorycznej i logicznej argumentacji, formułowania wniosków i samodzielnych sądów oraz syntetycznych podsumowań w języku obcym głównym wybranej specjalności

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami i niespecjalistami w ramach wybranej specjalności

- posiada umiejętność przygotowania w języku specjalności różnych prac pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym (w tym również prac mających znamiona tekstu naukowego)

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku obcym wybranej specjalności na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych

- ma umiejętności językowe w zakresie języka wybranej specjalności, zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ na poziomie C2

- w wybranych specjalnościach posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B2+ w zakresie dodatkowego języka obcego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania pedagogicznego

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego; rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności i działa na rzecz jego zachowania

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze