Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Etnologia i antropologia kulturowa w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-127-0-UD-4
  Nazwa: Etnologia i antropologia kulturowa w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: etnologia i antropologia kulturowa
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, etnologia i antropologia kulturowa
Drugi rok, etnologia i antropologia kulturowa

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na etnologii i antropologii kulturowej
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych i społecznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej w zakresie etnologii i antropologii kulturowej

Zna terminologię nauk humanistycznych i społecznych na poziomie rozszerzonym

Ma pogłębioną wiedzę o różnych sposobach ujmowania kultury jako zakresu przedmiotowego etnologii i antropologii kulturowej oraz o człowieku jako podmiocie kultury

Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu etnologii i antropologii kulturowej

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu etnologii i antropologii kulturowej prowadzącą do specjalizacji i pozwalającą na występowanie w roli eksperta w tym zakresie

Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach etnologii i antropologii kulturowej z innymi dziedzinami nauki z obszaru kształcenia w zakresie humanistyki i nauk społecznych, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary etnologii i antropologii kulturowej

Zna i rozumie zaawansowane metody pozyskiwania danych, ich analizy i interpretacji w ramach modeli kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie etnologii i antropologii kulturowej

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka jako elementu kultury i jego roli w systemie kultury

Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury prowadzących działalność tematycznie powiązaną z etnologią i antropologią kulturową oraz organizacjach, w których ma zastosowanie wiedza z zakresu etnologii i antropologii kulturowej

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie etnologii i antropologii kulturowej

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową

Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki i nauk społecznych, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie kulturowym

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach.

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie etnologii i antropologii kulturowej oraz dziedzin nauki i dyscyplin pokrewnych oraz niespecjalistami w języku polskim i języku obcym, a także popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym w zakresie etnologii i antropologii kulturowej oraz w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych

Ma umiejętności językowe w zakresie etnologii i antropologii kulturowej zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju i dokształcania zawodowego, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, dostosowując się do różnych kontekstów kulturowych

Potrafi odpowiednio wyznaczyć priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Jest przygotowany do aktywnego działania w organizacjach i instytucjach kultury, systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami, nowymi zjawiskami w kulturze