Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata w ramach MISH, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-140-0-UD-4
  Nazwa: Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata w ramach MISH, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 14/15) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Religioznawstwa (od 14/15) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Drugi rok, religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na religioznawstwie - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do podejmowania pracy w instytucjach oświatowych, administracji publicznej i samorządzie terytorialnym. Umożliwiają również pracę w instytucjach życia publicznego w organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach prywatnych i non profit. Absolwenci mogą prowadzić samodzielne prace w zakresie doradztwa i przygotowania ekspertyz w kwestiach związanych z różnorodnością religijną i kulturową. Ukończenie kursu w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uprawnia do nauczania w szkołach podstawowych i średnich zajęć fakultatywnych z religioznawstwa.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późniejszymi zmianami, Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma wszechstronną znajomość i dogłębne rozumienie roli religii w kształtowaniu kultury

- a rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu religioznawstwa w relacji do innych nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej religioznawstwa

- zna i rozumie zależności między religioznawstwem a innymi naukami na poziomie umożliwiającym interdyscyplinarną i multidyscyplinarną pracę ze specjalistami z innych dziedzin nauki

- zna podstawową terminologię religioznawczą w języku polskim

- ma szeroką wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania

- zna terminologię wybranej subdyscypliny religioznawczej w wybranym języku obcym

- zna i rozumie zależności między głównymi subdyscyplinami religioznawczymi

-zna i rozumie w stopniu zaawansowanym główne kierunki i stanowiska współczesnego religioznawstwa

-zna i rozumie w stopniu zaawansowanym bieżący stan badań w zakresie wybranego problemu badawczego

- ma szeroką znajomość i rozumie zależności między kształtowaniem się idei religijnych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

- ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami

- ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych (rodzinnych, towarzyskich, kulturowych, zawodowych, organizacyjnych, terytorialnych, ekonomicznych, politycznych, prawnych) i o prawidłowościach, którym one podlegają

- ma pogłębioną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz o rodzajach więzi społecznych w odniesieniu do wybranych aspektów życia społecznego

- ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych wybranej subdyscypliny religioznawczej

- ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstów naukowych

- zna profesjonalne narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny religioznawcze

UMIEJĘTNOŚCI

- wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

- samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze oraz planuje projekty badawcze

- twórczo wykorzystuje posiadaną wiedzę w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji

- określa stopień doniosłości (relewancji) stawianych tez dla badanego problemu lub argumentacji

- wykrywa złożone zależności między kształtowaniem się idei religijnych a procesami społecznymi i kulturalnymi oraz określa relacje między tymi zależnościami

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w języku polskim i obcym

- precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone problemy badawcze, stawia tezy i krytycznie je komentuje

- pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie religioznawstwa

- samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski teksty religijne

- stawia i bada hipotezy dotyczące normatywnego ugruntowania różnych instytucji społecznych oraz normatywnych uwarunkowań różnych zjawisk społecznych

- prowadzi, we współpracy z innymi profesjonalistami, samodzielną pracę badawczą, umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

- samodzielnie podejmuje i inicjuje działania profesjonalne; planuje i organizuje ich przebieg

- dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i publikacyjną, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz wykazuje aktywność w rozwiązywaniu tych problemów

- uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym

- ma pogłębioną świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych