Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-n023-10-ZD-6
  Nazwa: Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: filologia polska antropologiczno-kulturowa
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Polonistyki (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa
Drugi rok, filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa
Trzeci rok, filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na polonistyce
Uprawnienia zawodowe:

Specjalizacja z zakresu wiedzy o kulturze.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej w kontekście literatury światowej, zna najważniejszych przedstawicieli, zjawiska literatury i kultury poszczególnych epok i okresów lit., rozumie sens pojęcia prądu, stylu, konwencji w ramach danej epoki

- zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu poetyki, umie wymienić główne nurty w teoriach literatury XX w. oraz ich głównych przedstawicieli

- ma wiedzę w zakresie polskiej literatury współczesnej, zna najważniejszych prozaików, poetów, dramatopisarzy i krytyków oraz ich twórczość; a także najważniejsze instytucje kultury, szczególnie polskie i ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym

- ma wiedzę w zakresie budowy, funkcjonowania, pochodzenia i historycznego rozwoju polszczyzny ogólnej i jej form językowych. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia społecznej komunikacji i przekazu wartości kulturowych oraz tworzywa artystycznego

- ma wiedzę na temat podstawowych mechanizmów retorycznych i strategii komunikacyjnych oraz zna i rozumie ich znaczenie w wystąpieniach publicznych, a także kontaktach interpersonalnych

- ma wiedzę na temat odmian i stylów funkcjonalnych języka polskiego, rozumie znaczenie kultury języka w komunikacji i życiu społecznym oraz w ma wiedzę na temat geograficznego i społecznego zróżnicowania języka polskiego

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach interdyscyplinarnych literaturoznawstwa z antropologią, filozofią i estetyką; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji literatury w kontekście innych sztuk

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

- zdobywa wiedzę specjalistyczną

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki

- potrafi nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście, wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je do interpretacji

- prowadzi pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze na podstawowym poziomie

- posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym

- używa argumentów, form i konstrukcji językowych ze świadomością ich efektu retorycznego i perswazyjnego oraz komunikacyjnej skuteczności

- posiada kompetencje w zakresie analizy synchronicznej i diachronicznej form językowych i tekstów typowych gatunków mowy

- umie określić wartość i przydatność stylistyczną środków językowych i czynić użytek z różnego typu słowników, baz danych; umie ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych, na poziomie normy wzorcowej i użytkowej

- posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

- potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa; potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację tekstów literackich oraz innych tekstów kultury z zastosowaniem różnych metod; rozpoznaje historyczną zmienność zjawisk literackich i kulturowych

- wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi oraz między literaturą a dziełami muzycznymi i plastycznymi, prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą o charakterze polonistycznym pod kierunkiem opiekuna naukowego; pisze rozprawki polonistyczne

- zdobywa umiejętności specjalistyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- wykazuje gotowość do kształtowania świadomości kulturowej społeczeństwa poprzez propagowanie literatury i czytelnictwa

- jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie

- wykazuje troskę o zachowanie polskiego językowego dziedzictwa i propagowanie wzorców językowej poprawności i kultury osobistej

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy polonistycznej, rozumie potrzebę stałego jej uzupełniania i rozwijania

- ma świadomość znaczenia wspólnotowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych, kulturalnych i artystycznych

- zna i rozumie idee wielokulturowości, pielęgnuje ideę dialogu międzykulturowego z perspektywy uczestnika i współtwórcy kultury polskiej

- potrafi porozumiewać się, współdziałać i pracować w grupie, właściwie określając zadania swoje i pozostałych członków grupy

- świadomie buduje relacje interpersonalne oraz ma świadomość roli polonistyki i jej wpływu na kształtowanie poczucia tożsamości narodowej młodego pokolenia, jego stosunku do rodzimej kultury i języka oraz ich postaw estetycznych, aksjologicznych i społecznych

- dostrzega konieczność kształcenia kompetencji językowych, literackich i kulturowych społeczeństwa oraz przygotowywania młodego pokolenia do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym kraju