Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filozofia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-n024-0-UD-4
  Nazwa: Filozofia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: filozofia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Filozofii (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, filozofia
Drugi rok, filozofia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

rozmowa kwalifikacyjna, dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na filozofii
Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta filozofii do podejmowania pracy w instytucjach oświatowych i administracji publicznej. Ukończenie kursu w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uprawnia do nauczania w szkołach podstawowych i średnich przedmiotów filozofia i etyka.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk filozoficznych w systemie nauk humanistycznych oraz w odniesieniu do innych obszarów wiedzy (nauk przyrodniczych, społecznych, ścisłych)

- uświadamia sobie przedmiotową i metodologiczną specyfikę filozofii i jej interdyscyplinarny charakter

- posiada wiedzę o metodach wykorzystywania zdobytych informacji i umiejętności oraz rozwija je w działalności zawodowej

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych oraz innych nauk zbieżnych z jego zainteresowaniami filozoficznymi

- w sposób pogłębiony rozumie i potrafi posługiwać się terminologią nauk filozoficznych, jest świadomy jej historycznej zmienności, metodologicznej odmienności oraz sposobów jej formowania

- zna podstawową terminologię filozoficzną w języku angielskim oraz w stopniu rozszerzonym w wybranym języku obcym (właściwym dla obszaru zainteresowań filozoficznych) i wie, wykorzystać ją w działalności zawodowej

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat filozofii współczesnej albo wybranego okresu historii filozofii adekwatnego do obszaru własnych zainteresowań (ze szczególnym naciskiem na zróżnicowanie metodologiczne, trendy badawcze i relacje między głównymi szkołami filozoficznymi)

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metody nauk filozoficznych

- ma uporządkowaną i poszerzoną wiedzę ogólną w zakresie ontologii i epistemologii

- posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową w jednym z obszarów problemowych filozofii, z którym związana jest praca magisterska: 1) logiki, epistemologii, ontologii; 2) filozofii społecznej i politycznej, etyki, historii idei i ruchów społecznych; 3) estetyki, filozofii kultury, historii estetyki z elementami historii sztuki; 4) antropologii filozoficznej, etyki, bioetyki; 5) historii filozofii i historii idei (w tym historii filozofii polskiej); 6) nauk kognitywnych, logiki, ontologii; 7) filozofii Wschodu, etyki, filozofii kultury

- jest świadomy powiązań filozofii z innymi obszarami nauki i dyscyplinami naukowymi, a w jednym z wybranych obszarów problemowych filozofii ma pogłębioną wiedzę na temat tych powiązań

- rozumie różnorodność metod, szkół i tradycji w uprawianiu filozofii w powiązaniu z rozwojem innych obszarów nauki oraz z historyczną i kulturową zmiennością ludzkich zachowań i sposobów myślenia

- zna na poziomie zaawansowanym terminologię, narzędzia badawcze, argumenty i kontrargumenty, a także metody przynamniej jednego z wiodących współczesnych nurtów filozofii lub obszarów specyficznych dla współczesnych badań filozoficznych

- ma ugruntowaną wiedzę o obecności idei filozoficznych w sferze nauki, kultury i polityki; rozumie relacje pomiędzy tymi sferami oraz przyczynia się do ich pogłębienia i rozwoju

- zna i rozumie stanowiska i koncepcje ważne dla filozofii, ale wykraczające poza sferę nauk humanistycznych, potrafi z nich korzystać w przyszłej pracy naukowej i zawodowej

- rozumie społeczny i kulturalny kontekst powstawania i przemian idei filozoficznych i stanowisk etycznych

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, korzysta z tych zasad we własnej pracy i przyczynia się do ich utrwalenia

- ma pogłębioną orientację na temat funkcjonowania współczesnych instytucji naukowych, społecznych, kulturalnych i politycznych oraz etycznych kontekstów i konsekwencji ich funkcjonowania

UMIEJĘTNOŚCI

- myśli logicznie, innowacyjnie i kreatywnie, wykorzystując interdyscyplinarny i krytyczny charakter filozofii

- potrafi samodzielnie rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności korzystając z różnorodnych metod edukacyjnych

- wykorzystuje zaawansowane narzędzia do wyszukiwania informacji i zdobywania wiedzy z zakresu nauk filozoficznych oraz innych dyscyplin naukowych i sfer życia

- biegle posługuje się terminologią z wybranego obszaru dyscyplin filozoficznych w języku polskim i języku obcym wiodącym dla dyscypliny filozoficznej, w której się specjalizuje

- myśli analitycznie, potrafi rozpoznawać problemy, główne argumenty i kontrargumenty, a także przedstawiać własne stanowisko wraz z jego uzasadnieniem

- używa odpowiednich metod interpretacji tekstów filozoficznych i naukowych, potrafi syntetyzować zawarte w nich idee i poglądy, i w oparciu o nie formułować nowe pytania i problemy, a także wskazywać możliwe sposoby ich rozwiązywania

- samodzielnie formułuje i analizuje podstawowe problemy badawcze z zakresu nauk filozoficznych, dobierając odpowiednie metody ich analizy, opracowania i prezentacji, potrafi zaproponować ich możliwe rozwiązania

- odnajduje treści i problemy filozoficzne w różnych sferach ludzkiego życia i w różnych przejawach ludzkiej aktywności (w teoriach naukowych, w dziełach artystycznych, w programach politycznych, w systemach prawnych, w ruchach społecznych…), wskazuje ich źródła i potrafi odnieść się do nich krytycznie

- pod kierunkiem opiekuna naukowego prowadzi pracę badawczą, której wyniki potrafi przedstawić w formie krótkich tekstów, a także ująć w ramach uporządkowanych, dłuższych wypowiedzi ustnych oraz przygotowywanej rozprawy magisterskiej

- redaguje teksty naukowe i filozoficzne własne i innych autorów zgodnie z przyjętymi standardami edycji tekstów naukowych w języku polskim i wybranym języku obcym

- jasno i ściśle przedstawia swoje poglądy i przemyślenia, potrafi formułować sądy, argumentować oraz dyskutować, wykorzystując zdobytą wiedzę; potrafi poddać krytyce sądy i poglądy, z którymi się nie zgadza, wykorzystując metody dyskusji naukowej i analizy języka potocznego i naukowego

- rozumie i docenia różnorodność światopoglądów, postaw i norm etycznych reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i czasów; swoją działalnością przyczynia się do zachowania pluralizmu ideowego i różnorodnego dziedzictwa przeszłości

- na poziomie zaawansowanym komunikuje się ze specjalistami w zakresie wybranych nauk filozoficznych z wykorzystaniem różnych technik komunikacji w języku polskim i obcym

- pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje prace pisemne dotyczące wybranych zagadnień filozoficznych, wykorzystując najnowsze ujęcie teoretyczne i mniej dostępne źródła, próbuje identyfikować zasadnicze problemy, dokonywać własnych analiz i poszukiwać najlepszych rozwiązań

- posiada odpowiednie kompetencje językowe: potrafi przełożyć tekst filozoficzny z języka polskiego na obcy; samodzielnie tłumaczy z języka obcego na polski średnio trudny tekst filozoficzny; potrafi wygłosić krótki referat w języku obcym i uczestniczyć w dyskusji na tematy filozoficzne

- posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie konieczność edukacji przez całe życie, pogłębia i poszerza własną wiedzę, uczestniczy w procesie uczenia się innych osób jako nauczyciel, ekspert, doradca

- ma świadomość własnej autonomii, którą rozwija i potrafi bronić nie naruszając autonomii innych osób

- myśli samodzielnie i krytycznie, jest wyczulony na demagogię, fałszywe argumenty i biurokratyczne roszczenia zagrażającej autonomii, potrafi inspirować innych do samodzielności i krytycyzmu w myśleniu

- pracuje i postępuje w sposób odpowiedzialny, biorąc pod możliwe skutki swoich działań, w taki sam sposób wyznacza cele i organizuje pracę innych

- jest otwarty na nowe teorie, idee, postawy i argumenty, które stara się poznać i zrozumieć. Jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska

- efektywnie zarządza czasem, potrafi organizować pracę własną i grupy, określać cele i oceniać stopień zaawansowania w ich osiąganiu, pomaga innym w organizacji pracy

- potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym funkcje kierownicze; potrafi zarządzać zespołem

- wyznacza zadania, potrafi planować i ustalać priorytety odpowiednich działań dla siebie i zespołu, którym kieruje

- rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem, przewiduje możliwe sytuacje konfliktowe i stara się im zapobiegać

- jest tolerancyjny wobec przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potrafi bronić wyznawanych przez siebie wartości

- uczestniczy w życiu kulturalnym, ma świadomość wagi dziedzictwa kulturalnego w różnych jego przejawach, troszczy się o jego zachowanie i wnosi do niego własny wkład

- swoją postawą i wiedzą potwierdza doniosłe znaczenie filozofii dla dziedzictwa kultury europejskiej i jej współczesnej tożsamości

- przez refleksję filozoficzną przyczynia się do kształtowania więzi społecznych i rozwoju jednostek oraz grup społecznych