Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Lingwistyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-n047-16-UD-4
  Nazwa: Lingwistyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: kulturoznawstwo w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych lingwistyka
Kierunki do
wyboru:
kulturoznawstwo lingwistyka
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, lingwistyka
Drugi rok, lingwistyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata, rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kulturoznawstwie
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do pracy naukowej; posiada kompetencje filologiczne i kulturoznawcze.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktornackie

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych

w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię w zakresie kulturoznawstwa, zna podstawowe teorie, paradygmaty oraz metodologie badań kulturoznawczych

- ma szczegółową wiedzę o miejscu i znaczeniu kulturoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej

- ma specjalistyczną wiedzę szczegółową dotyczącą teorii kultury oraz metod badawczych kulturoznawstwa adekwatną do wybranych obszarów badań

- ma poszerzoną wiedzę i rozumie założenia, genezę i implikacje głównych kierunków i szkół w rozwoju nauk o kulturze wraz z ich interdyscyplinarnymi aplikacjami

- zna główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w zakresie kulturoznawstwa i nauk pokrewnych

- zna i rozumie na poziomie rozszerzonym metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury z uwzględnieniem różnych poziomów ich zintegrowania i współzależności właściwych dla wybranych tradycji oraz sposoby ich wykorzystania

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej

- ma pogłębioną świadomość kompleksowego charakteru kultury i języka oraz ich zmienność w toku historii

- zna, rozumie, potrafi identyfikować oraz badać przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego i tożsamości kulturowe

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

- posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kulturoznawstwa

- posiada umiejętność rozumienia, analizowania i badania konkretnych zjawisk kulturowych i społecznych w ich wieloaspektowym charakterze

- posiada umiejętność rozpoznawania, krytycznej oceny i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej i pogłębionej analizy konkretnej rzeczywistości kulturowej w perspektywie badań interdyscyplinarnych

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i twórczo ją rozwijać; umie poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności

- potrafi posługiwać się współczesnymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa do przeprowadzenia autorskich analiz zjawisk kulturowych i syntetycznych podsumowań

- rozpoznaje i krytycznie analizuje elementy dziedzictwa kulturowego i systemów symbolicznych wybranych kultur, potrafi ustalić znaczenia tych wytworów oraz ich miejsce w procesie historyczno - kulturowym

- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną i oryginalną analizę oraz interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno–metodologicznymi perspektyw badawczych właściwych kulturoznawstwu

- posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym

- ma umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie i rozpoznaje wyzwania rozwojowe oraz ustawicznie doskonali wiedzę i umiejętności

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz potrafi samodzielnie organizować i realizować wyznaczone zadania

- potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny tworząc swoją ścieżkę kariery

- potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej kierując się zasadami etyki zawodowej

- ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego własnego państwa i innych obszarów kulturowych

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, politycznymi, społecznymi i artystycznymi