Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kulturoznawstwo w ramach MISH, teksty kultury, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-n047-26-ZD-6
  Nazwa: Kulturoznawstwo w ramach MISH, teksty kultury, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: kulturoznawstwo teksty kultury
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Polonistyki (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, teksty kultury
Drugi rok, teksty kultury
Trzeci rok, teksty kultury

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kulturoznawstwie
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię i pojęcia w zakresie kulturoznawstwa, zna podstawowe teorie w ich historycznym rozwoju oraz metodologie badań

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu kulturoznawstwa w systemie nauk oraz jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej

- zna podstawową terminologię stosowaną w kulturoznawstwie oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie teorii i metodologii nauk o kulturze

- ma uporządkowaną wiedzę i rozumie założenia głównych kierunków i szkół w rozwoju nauk o kulturze wraz z ich interdyscyplinarnymi aplikacjami oraz aktualnym stanem badań

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji oraz sposoby ich wykorzystania

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranej kultury wybranego obszaru językowego, w szczególności: jego literatury, historii, systemów religijnych i filozoficznych

- zna, rozumie i potrafi identyfikować przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego, tożsamości kulturowej oraz ich przemian we współczesnym świecie

- ma świadomość kompleksowego charakteru kultury symbolicznej w jej historycznych kontekstach. Identyfikuje wytwory kultury swoiste dla wybranego regionu i interpretuje je z perspektywy wybranej specjalności

- ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego historycznej zmienności

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

UMIEJĘTNOŚCI

- posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystanie informacji dotyczących zjawisk kulturowych płynących z różnych źródeł

- posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie kulturoznawstwa

- posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych zjawisk kulturowych

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty naukowe w sposób krytyczny z zakresu kulturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa do analizy zjawisk kulturowych

- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno – metodologicznymi perspektyw badawczych właściwych kulturoznawstwu

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie kulturoznawstwa w języku polskim i języku obcym

- potrafi przygotować prace pisemne o charakterze naukowym i interpretacyjnym, sformułować problem badawczy, dobrać źródła i metody analizy oraz potrafi prezentować efekty swoich analiz podczas wystąpienia ustnego

- ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość potrzeby ciągłego rozwijania kompetencji i uczenia się przez całe życie

- potrafi samodzielnie lub w ramach grupy realizować wyznaczone zadania

- potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej

- ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego własnego państwa i innych tradycji kulturowych

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

- rozumie zróżnicowanie i odmienność kulturowych perspektyw Innych, potrafi działać w wielokulturowym otoczeniu