Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Socjologia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-n077-0-UD-4
  Nazwa: Socjologia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: socjologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Socjologii (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, socjologia
Drugi rok, socjologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

rozmowa kwalifikacyjna, dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na socjologii
Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do pracy w instytucjach życia publicznego (administracja państwowa, samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe, pomoc społeczna), prowadzenia samodzielnej pracy w zakresie analiz społecznych, przygotowywania ekspertyz dla firm consultingowych i marketingowych oraz prowadzenia w szkołach podstawowych i średnich przedmiotu wiedza o społeczeństwie i zajęć fakultatywnych (po ukończeniu kursu w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz posiada pogłębioną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk i jej relacjach z innymi dyscyplinami

- posiada rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach oraz pogłębioną wiedzę o wybranych strukturach, instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

- posiada pogłębioną wiedzę na temat relacji między instytucjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi w wybranych kręgach kulturowych

- posiada rozbudowaną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych

- ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka

- zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki badań społecznych oraz wie, jak skutecznie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania problemów badawczych, wie jak zaplanować i zrealizować ilościowe i jakościowe badanie empiryczne w celu rozpoznania problemu i postawienia diagnozy społecznej

- posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych norm i reguł organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach, posiada rozszerzoną wiedzę o ich źródłach, naturze i sposobach działania

- ma pogłębioną wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna mechanizmy i prawidłowości rządzące tymi zmianami

- ma pogłębioną wiedzę na temat istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii na temat struktur i instytucji oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej ewolucji

- zna i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad poszanowania własności przemysłowej i intelektualnej

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych

UMIEJĘTNOŚCI

- umie prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych w sposób metodologicznie poprawny

- potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz

- potrafi właściwie przeprowadzić analizy przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować

- potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi socjologicznych

- sprawnie posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów

- posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

- potrafi zaproponować działania w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych i przeprowadzić odpowiednie procedury

- posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych rozszerzonych o umiejętność pogłębionej, teoretycznej oceny tych zjawisk z zastosowaniem odpowiedniej metody badawczej

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł z obszaru nauk społecznych i humanistycznych

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł z obszaru nauk społecznych i humanistycznych

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz posiada umiejętności doskonalenia swoich umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- umie pracować w zespole przyjmując różne role, skutecznie komunikować się z otoczeniem, cechuje go wrażliwość etyczna, poczucie odpowiedzialności

- potrafi właściwie określać priorytety służące realizacji podejmowanych działań

- dostrzega i prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

- angażuje się w przygotowanie i realizacje projektów społecznych i potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności

- Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

- myśli i działa w sposób przedsiębiorczy