Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Astronomia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MSMP-0008-1SO
  Nazwa: Astronomia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: astronomia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut - Obserwatorium Astronomiczne (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Grabocińska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, astronomia
Drugi rok, astronomia
Trzeci rok, astronomia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

egzamin wstępny, świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na astronomii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę z zakresu astronomii, fizyki i matematyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Rozumie on i umie opisywać zjawiska przyrodnicze, formułować problemy badawcze oraz gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje. Zna przynajmniej jeden z język obcy. Jest on przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia astronomii, fizyki lub niektórych innych kierunków studiów.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

posiada wiedzę w zakresie matematyki wyższej obejmującą zagadnienia analizy matematycznej i algebry z geometrią; zna podstawy matematycznych metod fizyki i astrofizyki

posiada wiedzę w zakresie matematyki wyższej obejmującą zagadnienia analizy matematycznej i algebry z geometrią; zna podstawy matematycznych metod fizyki i astrofizyki

zna twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa oraz metody statystycznej analizy danych

zna narzędzia informatyczne wspomagające pracę astronoma, służące do opracowania, analizy i wizualizacji danych

zna jeden z języków programowania oraz jeden z języków symbolicznych w zakresie podstawowym

zna podstawowe algorytmy numeryczne stosowane w modelowaniu i opisie zjawisk fizycznych

posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów fizyki umożliwiającą rozumienie zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie, w tym:

1. zna podstawowe pojęcia mechaniki klasycznej: mechaniki, fizyki statystycznej, termodynamiki, elektromagnetyzmu (w tym optyka i zjawiska falowe);

2. zna zarys współczesnego ujęcia teorii klasycznego pola elektromagnetycznego i jego oddziaływania z materią;

3. zna podstawowe pojęcia szczególnej i ogólnej teorii względności;

4. zna podstawowe pojęcia i prawa mechaniki kwantowej

ma ugruntowaną wiedzę w zakresie podstaw astronomii i astronomii sferycznej

posiada teoretyczną wiedzę z zakresu astrofizyki gwiazdowej

ma podstawową wiedzę z zakresu radioastronomii

zna podstawowe aspekty budowy, działania i zastosowania instrumentów astronomicznych

zna podstawowe zasady BHP związane z typowymi miejscami pracy absolwentów astronomii

posiada podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań etycznych i prawnych związanych z pracą naukową i działalnością dydaktyczną

zna zasadnicze przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i praw pokrewnych

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi słownie i pisemnie w sposób zrozumiały przedstawić poprawne rozumowanie matematyczne: formułować definicje i twierdzenia

potrafi posługiwać się metodami matematycznymi w fizyce i astronomii, posiada umiejętność opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych i astrofizycznych oraz zdolność abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu astronomii

potrafi posługiwać się pojęciami stosowanymi w poznanych działach fizyki

potrafi samodzielnie przeanalizować proste zagadnienia fizyczne oraz astronomiczne poczynając od precyzyjnego sformułowania problemu, wskazania sposobu rozwiązania i uzyskania ostatecznego rezultatu

potrafi zastosować narzędzia informatyczne do opracowania, analizy i wizualizacji danych

potrafi programować w jednym z powszechnie stosowanych języku programowania oraz posługiwać się jednym z języków obliczeń symbolicznych

potrafi zastosować podstawowe algorytmy numeryczne do rozwiązywania praktycznych problemów w astronomii

potrafi dbać o bezpieczeństwo danych; potrafi posługiwać się istniejącymi narzędziami kompresji, archiwizacji i szyfrowania danych

potrafi samodzielnie przygotować, zaplanować oraz przeprowadzić optyczne obserwacje fotometryczne i podstawowe obserwacje radiowe, a także proste doświadczenia fizyczne; potrafi krytycznie ocenić wiarygodność otrzymanych wyników

potrafi zredukować otrzymane dane obserwacyjne w oparciu o istniejące pakiety programów astronomicznych

potrafi analizować dane pomiarowe i obserwacyjne, także z zastosowaniem metod analizy statystycznej

potrafi mówić o zagadnieniach astronomicznych ogólnie zrozumiałym językiem

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, Internetu a także z innych wiarygodnych źródeł, łączyć je, dokonywać ich interpretacji jak również wyciągać wnioski i formułować opinie

potrafi przygotowywać opracowania oraz prace pisemne dotyczące zagadnień astronomicznych lub fizycznych, w języku polskim i angielskim

potrafi przygotowywać wystąpienia ustne dotyczące zagadnień astronomicznych, w języku polskim i angielskim

posługuje się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym (B2) w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem podręczników i literatury astronomicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ma świadomość nieustannej potrzeby poszerzania i uaktualniania swojej wiedzy oraz umiejętności z zakresu współczesnej astronomii i astrofizyki

potrafi pracować w grupie

umie formułować pytania służące poszerzeniu i uzupełnieniu własnego zrozumienia danego zagadnienia

potrafi odpowiednio zdefiniować priorytety służące terminowej i rzetelnej realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

rozumie i przestrzega uczciwości intelektualnej we własnym działaniu i osób drugich

rozumie potrzebę popularyzacji osiągnięć współczesnej astronomii