Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Biotechnologia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MSMP-0012-1SO
  Nazwa: Biotechnologia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: biotechnologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Grabocińska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, biotechnologia
Drugi rok, biotechnologia
Trzeci rok, biotechnologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Nowa matura - wyniki egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów do wyboru: matematyka, fizyka, chemia, biologia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na biotechnologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent licencjackich studiów z biotechnologii jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych; wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego; obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych oraz samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Absolwent studiów licencjackich z biotechnologii jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA:

- posiada podstawową wiedzę w zakresie najważniejszych działów chemii nieorganicznej i organicznej

- posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunku macierzowego, rachunku różniczkowego i całkowego oraz analizy funkcji

- posiada ogólną znajomość podstawowych elementów statystyki i teorii błędów, konieczną do analizy danych eksperymentalnych

- posiada ogólną znajomość podstawowych zagadnień fizyki klasycznej oraz wiedzę z zakresu fizyki współczesnej potrzebną do zrozumienia zjawisk fizycznych oraz metod eksperymentalnych stosowanych do badania procesów biologicznych

- posiada ogólną wiedzę z zakresu chemii fizycznej

- posiada podstawową wiedzę w zakresie biochemii a szczególnie biochemii strukturalnej, enzymologii, metabolizmu, przepływu informacji genetycznej oraz sygnalizacji między- i wewnątrzkomórkowej

- ma podstawową wiedzę na temat zagadnień z zakresu biofizyki: rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych

- posiada podstawową wiedzę w zakresie biologii komórki, w tym: komórkowej budowy organizmów i funkcjonowania komórek eukariotycznych i prokariotycznych oraz budowy i funkcjonowania struktur wewnątrzkomórkowych

- ma podstawową wiedzę z zakresu mikrobiologii obejmującą: aspekty klasyfikacji mikroorganizmów, ich fizjologię i patogenność

- ma podstawową wiedzę na temat metod fizycznych wykorzystywanych do badania własności strukturalnych makrocząsteczek (głównie białek i kwasów nukleinowych) oraz do badania ich wzajemnych oddziaływań

- zna najważniejsze instrumentalne metody jakościowej i ilościowej analizy substancji biochemicznych

- posiada podstawową wiedzę z zakresu genetyki klasycznej

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej, niezbędną do stosowania współczesnych narzędzi biotechnologii

- zna podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu biologii ewolucyjnej

- ma podstawową wiedzę w zakresie fizjologii roślin

- ma podstawową wiedzę w zakresie fizjologii człowieka

- ma podstawową wiedzę w zakresie immunologii

- zna ogólne zasady modelowania molekularnego biocząsteczek

- ma podstawową wiedzę w zakresie bioinformatyki dotyczącą sposobów wyszukiwania i identyfikacji białkowych i genomowych sekwencji homologicznych

- posiada uporządkowaną wiedzę na temat przemysłowych procesów biotechnologicznych, w tym procesów wykorzystujących mikroorganizmy oraz procesów służących ochronie środowiska

- zna dotychczasowe osiągnięcia biotechnologii i ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w różnych subdyscyplinach biotechnologii (biotechnologia roślin, biotechnologia medyczna i diagnostyczna, otrzymywanie białek rekombinowanych)

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

- posiada wiedzę z zakresu BHP umożliwiającą bezpieczną pracę w laboratoriach chemicznych, biochemicznych i pokrewnych

UMIEJĘTNOŚCI:

- stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie: biochemii, genetyki molekularnej, biologii komórki, mikrobiologii

- potrafi wskazać metody i techniki właściwe do rozwiązania standardowych zagadnień związanych z biotechnologią

- potrafi obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo stosowaną w laboratoriach

- posiada umiejętność dokonywania prostych obliczeń chemicznych

- rozumie literaturę naukową z zakresu współczesnej biotechnologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim

- korzysta z narzędzi internetowych, w tym baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych w stopniu niezbędnym do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu nauk przyrodniczych oraz biotechnologii

- wykorzystuje typowe programy komputerowe, w tym edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne i programy do przygotowania prezentacji multimedialnych

- wykonuje proste doświadczenia naukowe pod kierunkiem opiekuna naukowego; opracowuje wyniki doświadczeń i podejmuje próbę ich interpretacji w oparciu o literaturę przedmiotu

- stosuje podstawowe metody statystyczne do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych

- posiada umiejętność zapisu przebiegu wykonanego eksperymentu, który umożliwia jego powtórzenie

- posiada podstawową umiejętność obsługi programów z pakietów EMBOSS, BLAST, FASTA pozwalającą na porównywanie i edycję sekwencji homologicznych; korzysta z SRS@EBI

- potrafi dobrać i wykorzystać programy komputerowe do modelowania molekularnego w celu rozwiązania problemów dotyczących struktury biocząsteczek

- umie przygotować opracowanie naukowe na podstawie danych literaturowych lub danych doświadczalnych

- potrafi przygotować i przedstawić prezentację, dotyczącą zagadnień z zakresu biotechnologii i dyscyplin pokrewnych

- samodzielnie zdobywa wiedzę

- posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się oraz czytania ze zrozumieniem instrukcji dotyczących prowadzenia doświadczeń oraz obsługi urządzeń laboratoryjnych

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i aktualizowania wiedzy kierunkowej, jest świadom możliwości podejmowania studiów II i III stopnia oraz studiów podyplomowych

- potrafi pracować indywidualnie i zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami grupowymi mającymi długofalowy charakter

- jest świadomy, że biotechnologia niesie za sobą dylematy bioetyczne i jest przygotowany na ich dostrzeganie i konieczność samodzielnego ich rozstrzygania

- rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach swoim i innych osób

- wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz poszanowanie pracy własnej i innych

- dostrzega znaczenie pogłębiania wiedzy w zakresie nauk humanistycznych dla rozwoju społecznego jednostki

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych