Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Geologia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MSMP-0031-1SO
  Nazwa: Geologia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Kierunki: geologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Nauk Geologicznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Grabocińska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, geologia
Drugi rok, geologia
Trzeci rok, geologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw dla kandydatów posiadających nową maturę lub wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego dla kandydatów ze starą maturą

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na geologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent może wykonywać podstawowe prace geologiczne, takie jak: dokumentowanie odsłonięć geologicznych, pobieranie próbek w terenie i opisy rdzeni wiertniczych, wykonywanie podstawowych opracowań stratygraficznych, strukturalnych, petrologicznych, sedymentologicznych i kartograficznych.

Nabyte umiejętności umożliwią mu wykonywanie, nadzorowanie i dokumentowanie pomocniczych prac geologicznych, a także kierowanie niewielkimi zespołami prowadzącymi powyższe prace. Będzie mógł realizować prace wymagające stosowania podstawowych technik komputerowych w tworzeniu baz danych i modelowaniu geologicznym.

Absolwent będzie miał możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branży geologicznej i geoinformatycznej, w jednostkach zajmujących się tworzeniem planów wydobycia, ochrony i planów zagospodarowania surowców skalnych i mineralnych jak i w przedsiębiorstwach zajmujących się wydobyciem surowców, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, ministerstwa: rozwoju regionalnego, gospodarki, infrastruktury, ochrony środowiska),w służbie geologicznej (np. oddziałach Państwowego Instytutu Geologicznego).

Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- rozumie podstawowe zjawiska przyrodnicze i ich rolę w kształtowaniu Ziemi

- interpretację zjawisk geologicznych opiera na obserwacjach środowiska naturalnego

- rozumie rolę i znaczenie ilościowego opisu procesów geologicznych i ich produktów

- ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii pozwalającą na zrozumienia podstawowych procesów geologicznych i ich produktów

- zna podstawowe teorie nauk geologicznych w zakresie niezbędnym do zrozumienia zjawisk geologicznych oraz ich związek z innymi dziedzinami nauk przyrodniczych

- zna budowę i właściwości głównych składników skorupy ziemskiej

- zna zasady opisu, klasyfikację oraz genezę podstawowych grup skał

- wykazuje podstawową wiedzę o skamieniałościach i ewolucji życia

- ma podstawową wiedzę o osadach współczesnych i kopalnych w odniesieniu do ich budowy i genezy

- zna podstawowe struktury tektoniczne, ich genezę oraz mechanizmy deformacji skał

- ma wiedzę konieczną do czytania, konstruowania i interpretacji prostych map geologicznych oraz przekrojów i profili geologicznych

- ma podstawową wiedzę na temat bogactw naturalnych oraz metod stosowanych w ich poszukiwaniu i eksploatacji

- ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i terminów geologicznych

- jest zorientowany w kierunkach rozwoju nauk geologicznych i stosowanych w nich metod badawczych

- ma podstawową wiedzę w zakresie metod statystycznych i numerycznych umożliwiających opis i interpretację zjawisk geologicznych

- ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w naukach geologicznych

- rozumie związki między osiągnięciami nauk geologicznych a możliwościami ich wykorzystania, w życiu gospodarczo-społecznym z uwzględnieniem zrównoważonego gospodarowania surowcami i użytkowania terenu

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; wie jak korzystać z zasobów informacji patentowej

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk geologicznych

UMIEJĘTNOŚCI

- stosuje podstawowe techniki i narzędzia w terenowych pracach geologicznych

- czyta, konstruuje i interpretuje proste mapy geologiczne oraz przekroje i profile geologiczne

- posiada umiejętność makroskopowego opisu i rozpoznawania podstawowej grupy skał i ich składników, w tym skamieniałości

- posiada umiejętność opisu i rozpoznawania podstawowych grup minerałów, skał i skamieniałości z zastosowaniem mikroskopu polaryzacyjnego i lupy binokularnej

- stosuje podstawowe techniki analizy instrumentalnej minerałów i skał

- rozumie literaturę z zakresu nauk geologicznych w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty geologiczne w języku angielskim

- wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym elektroniczne

- wykonuje proste zadania badawcze i ekspertyzy z zakresu geologii pod kierunkiem opiekuna naukowego

- stosuje podstawowe metody statystyczne i numeryczne do opisu i interpretacji zjawisk geologicznych

- przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie i laboratorium proste pomiary fizycznych i chemicznych właściwości minerałów i skał

- przeprowadza obserwacje i pomiary zalegania skał i struktur geologicznych w terenie

- wykazuje umiejętność poprawnego wyciągania wniosków na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł

- potrafi mówić o zagadnieniach geologicznych poprawnym językiem naukowym

- potrafi przygotować w języku polskim i na poziomie podstawowym w języku angielskim udokumentowane opracowanie zagadnień z zakresu geologii

- posiada umiejętność ustnego przedstawiania w języku polskim a także języku angielskim zagadnień z zakresu geologii podstawowej

- wykazuje umiejętność samodzielnego uczenia się, zdobywając wiedzę zgodnie z kierunkiem edukacji

- ma umiejętności z języka angielskiego w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę dalszego kształcenia się

- potrafi współpracować z innymi, dostosowując się do powierzonych zadań i roli w grupie

- potrafi prawidłowo programować realizację zadań wyznaczonych przez siebie i innych

- ma świadomość konieczności przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów

- jest świadomy potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, umie postępować w stanach zagrożenia

- wykazuje potrzebę stałego uzupełniania wiedzy geologicznej stosownie do postępu nauki i techniki

- potrafi być przedsiębiorczy w swoim myśleniu i działaniu