Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Geologia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MSMP-0031-2SO
  Nazwa: Geologia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki: geologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Nauk Geologicznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Grabocińska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, geologia
Drugi rok, geologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata), rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na geologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia może realizować standardowe prace geologiczne (np. opracowania stratygrafii, budowy geologicznej, opracowania petrologiczne, sedymentologiczne, mineralogiczne, geochemiczne, kartograficzne, dokumentowanie wierceń), projektować, nadzorować i dokumentować geologiczne prace poszukiwawcze oraz prace w zakresie ochrony środowiska. Ponadto może kierować zespołami prowadzącymi powyższe prace, realizować prace wymagające stosowania technik komputerowych w tworzeniu baz danych i modelowaniu geologicznym, a także prace wymagające znajomości podstaw prawnych działalności geologicznej oraz znajomości zasad kierowania zespołami wykonawców robót geologicznych.

Absolwent będzie miał możliwość zatrudnienia w służbie geologicznej (Państwowy Instytut Geologiczny), w jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, ministerstwa: rozwoju regionalnego, gospodarki, infrastruktury, środowiska), przedsiębiorstwach geologicznych zajmujących się poszukiwaniem złóż surowców skalnych i mineralnych, ich wydobyciem i zagospodarowaniem.

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- rozumie złożone zjawiska przyrodnicze i ich rolę w kształtowaniu Ziemi

- w pracy badawczej i działaniach praktycznych, dotyczących złożonych zjawisk geologicznych, potrafi stosować zasadę ścisłego wnioskowania

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych związanych z naukami geologicznymi w ramach realizowanych specjalizacji

- ma pogłębiona wiedzę z zakresu nauk geologicznych umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie

- ma poszerzoną wiedzę z zakresu dyscyplin geologicznych ukierunkowanych lub wykorzystywanych w poszukiwaniach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów

- ma poszerzoną wiedzę z metodyki badań geologicznych w ramach wybranej specjalizacji

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranej specjalizacji z nauk geologicznych

- wykazuje poszerzoną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu geologii Karpat Polskich

- ma wiedzę w zakresie bieżąco dyskutowanych problemów stosownie do wybranych specjalizacji

- zna podstawowe metody stosowane w modelowaniu wybranych procesów i zjawisk geologicznych

- zna zasady planowania badań w zakresie nauk geologicznych

- ma wiedzę na temat pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe oraz projekty celowe w zakresie geologii

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

- zna i rozumie konieczne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; zna zasady funkcjonowania informacji patentowej

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk geologicznych

UMIEJĘTNOŚCI

- stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie wybranej specjalizacji geologicznej

- wykorzystuje literaturę z zakresu nauk geologicznych, czyta ze zrozumieniem specjalistyczne teksty naukowe w języku angielskim stosownie do studiowanej specjalizacji

- posługuje się specjalistyczną terminologią naukową w języku angielskim

- wykazuje krytycyzm w stosunku do informacji z zakresu nauk geologicznych, pochodzących z różnych źródeł

- planuje i wykonuje zadania badawcze i ekspertyzy z zakresu wybranej specjalizacji geologicznej pod kierunkiem opiekuna naukowego

- w opisie zjawisk i analizie danych geologicznych stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne odpowiednie dla wybranych specjalizacji

- zbiera i interpretuje dane empiryczne ze szczególnym uwzględnieniem produktów procesów geologicznych i na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski

- wykazuje zdolność do niekoniunkturalnej oceny procesów przyrodniczych i społecznych, w kontekście ich znaczenia dla rozwoju ekonomicznego i społecznego

- potrafi przygotować wystąpienie publiczne, prezentujące wyniki prac badawczych, używając dostępnych środków przekazu

- wykazuje umiejętność napisania pracy naukowej w języku polskim oraz krótkiego komunikatu w języku angielskim w oparciu o własne badania

- posiada umiejętność ustnego przedstawiania w języku polskim a także języku angielskim, szczegółowych zagadnień z wybranej specjalności z zakresu nauk geologicznych

- własną karierę zawodową lub naukową planuje w sposób samodzielny

- ma umiejętności z języka angielskiego w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego jej uzupełniania

- potrafi zainspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- potrafi współpracować z innymi, dostosowując się do powierzonych zadań i roli w grupie

- potrafi prawidłowo programować realizację zadań wyznaczonych przez siebie i innych

- ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, konieczności przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów

- rozumie potrzebę uaktualniania swojej wiedzy w oparciu o źródła naukowe i popularno-naukowe

- potrafi właściwie ocenić zagrożenia wynikające z warunków i technik badawczych specyficznych dla geologii i stosuje zasady BHP

- systematycznie uzupełnia wiedzę przyrodniczą stosownie do jej postępu i praktycznych zastosowań

- potrafi być przedsiębiorczy w swoim myśleniu i działaniu