Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Informatyka w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MSMP-0037-2SO
  Nazwa: Informatyka w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: informatyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Grabocińska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, informatyka
Drugi rok, informatyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

uzyskanie odpowiedniej ilości punktów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na informatyce
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- posiada pogłębioną wiedzę w co najmniej jednej z wybranych dziedzin informatyki: inżynieria oprogramowania, algorytmika, zastosowania informatyki, teoretyczne podstawy informatyki, sztuczna inteligencja, modelowanie i sterowanie, matematyka komputerowa

- ma ugruntowaną wiedzę z matematyki wyższej w zakresie wymaganym do opanowania wybranej specjalności z informatyki

- zna podstawowe prawa i twierdzenia matematyczne oraz wie jak się je wykorzystuje do analizy i modelowania problemów w wybranej specjalności informatycznej

- posiada zaawansowaną wiedzę na temat nowoczesnych języków i paradygmatów programowania

- zna zaawansowane techniki analizy i modelowania charakterystyczne dla wybranych dziedzin informatyki

- ma pogłębioną wiedzę o algorytmach i strukturach danych stosowanych w rozwiązaniach problemów z wybranej specjalności informatycznej

- zna ogólne narzędzia wspomagające pracę informatyka oraz specyficzne narzędzia związane z wybraną dyscypliną informatyczną

- posiada praktyczną i pogłębioną wiedzę w zakresie projektowania i realizacji projektów informatycznych indywidualnych i zespołowych

- zna współczesne kierunki rozwoju i osiągniecia nauki w wybranych dziedzinach informatyki

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalające na samodzielną pracę w zawodzie informatyka

- ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych aspektów informatyki oraz zagadnień etycznych i prawnych związanych z zawodem informatyka

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i odpowiedzialności za swoje działania

UMIEJĘTNOŚCI

- ma pogłębioną umiejętność stosowania wiedzy matematycznej do formułowania, analizowania i rozwiązywania zadań związanych z informatyką

- potrafi skonstruować i przedstawić rozumowanie matematyczne

- posiada pogłębioną umiejętność analizy problemów informatycznych w wybranej specjalności informatycznej, poczynając od precyzyjnego sformułowania problemu, oceny jego trudności, poprzez specyfikację, wskazanie różnych rozwiązań i ich ocenę, aż po szczegóły realizacji

- posiada umiejętności projektowania, modelowania, analizowania i wykorzystywania systemów informatycznych w wybranych dziedzinach informatycznych

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, zarówno indywidualnie jak i w pracy zespołowej

- biegle programuje w co najmniej kilku nowoczesnych językach programowania i stosuje zaawansowane paradygmaty programowania

- umie samodzielnie rozwiązywać problemy na każdym etapie przygotowania i realizacji projektów informatycznych

- posiada umiejętność stosowania zaawansowanych narzędzi i technologii w wybranych dyscyplinach informatycznych

- umie dobrać efektywne algorytmy i struktury danych do projektowanych rozwiązań dla problemów z wybranej dziedziny informatyki

- potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji, literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł w języku polskim i angielskim, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

- potrafi w zrozumiały sposób przedstawiać nowe wyniki z zakresu wybranych dziedzin informatyki

- umie dyskutować na tematy informatyczne i wyrobić sobie własną krytyczną opinię na temat nowych osiągnięć w wybranych dyscyplinach informatycznych

- umie zdefiniować kierunek dalszego pogłębiania wiedzy i określić sposób realizacji tego procesu

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych w języku polskim i obcym, dotyczących szczegółowych problemów i zagadnień informatycznych; w szczególności potrafi przygotować spójną rozprawę na wybrany szczegółowy temat

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, także w języku obcym, dotyczących szczegółowych zagadnień informatycznych i ich zastosowań w wybranych dziedzinach

- posługuje się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym (B2+)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- zdaje sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie i adaptowania swojej wiedzy do zmian cywilizacyjnych

- rozumie potrzebę ustawicznego poszerzania swojej wiedzy, w tym systematycznego zapoznawania się z nowymi publikacjami z zakresu informatyki i dokumentacją nowych produktów

- potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu

- potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role; rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym

- jest świadom etycznych, prawnych i społecznych aspektów informatyzacji; przestrzega zasad etycznych w swojej działalności zawodowej

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy