Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Matematyka w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MSMP-0050-2SO
  Nazwa: Matematyka w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: matematyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Matematyki (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Grabocińska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, matematyka finansowa
Drugi rok, matematyka finansowa
Pierwszy rok, matematyka nauczycielska
Drugi rok, matematyka nauczycielska
Pierwszy rok, matematyka stosowana
Drugi rok, matematyka stosowana
Pierwszy rok, matematyka teoretyczna
Drugi rok, matematyka teoretyczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

uzyskanie odpowiedniej ilości punktów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na matematyce
Uprawnienia zawodowe:

Zgodne z uzyskanym wykształceniem.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki

- rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych

- zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki

- ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej

- ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 1) zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody

- ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań

- ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej

- zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia

- zna podstawy modelowania i metod obliczeniowych stosowanych w wybranych działach matematyki

- zna metody numeryczne stosowane do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień matematycznych (na przykład równań różniczkowych)

- zna dobrze co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych

- zna język obcy na poziomie średniozaawansowanym (B2) na poziomie wystarczającym do czytania literatury fachowej

- zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie matematyka

UMIEJĘTNOŚCI

- posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania :hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów

- posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze

- posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych

- dostrzega w zagadnieniach matematycznych struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności

- swobodnie posługuje się zaawansowanymi narzędziami analizy, w tym rachunkiem różniczkowym i całkowym

- orientuje się w metodach rozwiązywania klasycznych równań różniczkowych, potrafi stosować je w typowych zagadnieniach praktycznych

- posługuje się językiem oraz metodami analizy zespolonej w zagadnieniach analizy matematycznej i jej zastosowaniach

- posiada umiejętności rozpoznawania struktur topologicznych w obiektach matematycznych występujących np. w geometrii lub analizie matematycznej; potrafi wykorzystać podstawowe własności topologiczne zbiorów, funkcji i przekształceń

- posługuje się językiem oraz metodami analizy funkcjonalnej w zagadnieniach analizy matematycznej i jej zastosowaniach, w szczególności wykorzystuje własności klasycznych przestrzeni Banacha i Hilberta

- potrafi stosować metody algebraiczne w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych

- umie, na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki

- w wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki

- potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. jest w stanie zrozumieć ich wykłady lub prace przeglądowe

- potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zastosowaniach matematyki

- potrafi znaleźć i dopasować istniejące modele matematyczne w zagadnieniach praktycznych, także formułowanych poza matematyką

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

- potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

- potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

- rozumie potrzebę popularnego przedstawiania niespecjalistom wybranych osiągnięć matematyki wyższej

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych

- prezentuje krytyczną postawę wobec twierdzeń, uwag i wniosków, zwłaszcza tych, które nie są poparte logicznym uzasadnieniem

- rozumie i docenia potrzebę krytycznego analizowania informacji, w tym danych statystycznych i finansowych, i podejmowania odpowiedzialnych decyzji w oparciu o właściwą analizę danych

- rozumie potrzebę formułowania obiektywnych opinii w zagadnieniach, w których matematyka jest językiem opisu