Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Ochrona środowiska w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MSMP-0059-1SO
  Nazwa: Ochrona środowiska w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: ochrona środowiska
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Chemii (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Grabocińska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok ochrony środowiska, licencjat
Drugi rok ochrony środowiska
Trzeci rok ochrony środowiska

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy semestr ochrony środowiska, licencjat
Drugi semestr ochrony środowiska
Drugi rok ochrony środowiska
Trzeci rok ochrony środowiska

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na ochronie środowiska
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów zawodowych posiada przygotowanie do pracy w zakładach produkcyjnych, laboratoriach oraz w służbach ochrony środowiska samorządów terytorialnych i w służbie zdrowia.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o udział w studiach magisterskich uzupełniających

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie i przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- definiuje i interpretuje podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze posługując się wiedzą z zakresu matematyki

- omawia zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie z wykorzystaniem praw przyrody w technice i życiu codziennym

- charakteryzuje podstawowe zjawiska i procesy przebiegające w litosferze, hydrosferze i atmosferze oraz zasady gospodarowania surowcami naturalnymi

- opisuje zjawiska przyrodnicze z użyciem parametrów statystycznych i informatycznych

- posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem stabilności ekosystemów, procesów ekologicznych oraz różnorodności biologicznej

- omawia rozwój i najważniejsze osiągnięcia naukowo-techniczne w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz wyjaśnia związki między tymi osiągnięciami, a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego

- interpretuje podstawowe dane z zakresu botaniki, zoologii, genetyki, ekologii i mikrobiologii w powiązaniu z innymi naukami przyrodniczymi, a w szczególności:

a) omawia procesy warunkujące życie na różnych poziomach jego organizacji i czynników środowiskowych wpływających na ich zaburzenie

b) definiuje nowoczesne systematyki roślin i zwierząt z uwzględnieniem zagrożenia gatunków i ich funkcji bioindykacyjnych

c) dysponuje wiedzą z zakresu metod biologicznej oceny stanu środowiska

- dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów chemii ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania metod chemicznych do analizy stanu środowiska naturalnego oraz procesów i technologii chemicznych stosowanych do eliminacji lub ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego, a w szczególności:

a) dysponuje wiedzą pozwalającą na prawidłowe posługiwanie się terminologią i nomenklaturą chemiczną, omówienie właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz stanów materii, charakteryzowanie podstawowych typów reakcji chemicznych, określanie podstawowych właściwości oraz reaktywności związków nieorganicznych i organicznych w aspekcie termodynamicznym i kinetycznym, określania relacji między strukturą a reaktywnością połączeń chemicznych

b) dysponuje wiedzą z zakresu zastosowania metod analizy chemicznej, w tym również metod analizy instrumentalnej, do oceny stanu środowiska naturalnego

c) omawia podstawowy technologii i inżynierii chemicznej stosowanej do eliminacji lub ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego oraz racjonalnego wykorzystania surowców

- omawia dobór i zastosowanie podstawowych technik i narzędzi badawczych do monitoringu stanu środowiska naturalnego

- definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych czynnikami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi

- potrafi przedstawić i wyjaśnić podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i etycznych związanych z ochroną środowiska naturalnego

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z uwzględnieniem racjonalnego korzystania z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, jego właściwej ochrony i kształtowania; zna podstawowe zasady oceny oddziaływania różnego typu inwestycji na środowisko naturalne

UMIEJĘTNOŚCI

- posługuje się metodami matematycznymi i metodami statystycznymi oraz algorytmami i technikami informatycznymi do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych

- dokonuje obserwacji oraz podstawowych pomiarów biologicznych i chemicznych zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i terenowych; ocenia wiarygodność wyznaczonych wielkości, przeprowadza analizę statystyczną oraz krytycznie ocenia wiarygodność uzyskanych wyników

- potrafi wykonać proste zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu badań środowiskowych pod kierunkiem opiekuna naukowego

- poprawnie wnioskuje na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł oraz analizuje problemy z zakresu nauk o środowisku a także znajduje ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody

- korzysta z literatury naukowej z zakresu nauk o środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł elektronicznych, czyta ze zrozumieniem literaturę naukową w języku polskim oraz nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim; posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i języku angielskim dotyczących zagadnień z zakresu nauk o środowisku

- wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskusjach na tematy środowiskowe ze specjalistami z różnych dziedzin

- uczy się samodzielnie z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł wiedzy, w tym źródeł elektronicznych

- posiada pogłębione umiejętności w zakresie wybranej dziedziny nauk o środowisku

- posługuje się językiem obcym nowożytnym w zakresie nauk o środowisku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- potrafi przedstawić wyniki badań własnych w języku polskim, jak również angielskim, w postaci prezentacji ustnej oraz w formie opracowania pisemnego zawierającego opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, uzyskane wyniki i ich porównanie do innych badań z tego zakresu oraz samodzielnie zaproponować wnioski.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich oraz uwarunkowań etycznych, prawnych i ekonomicznych dotyczących ochrony środowiska naturalnego

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje

- pracuje w zespole, przyjmując w nim różne role, oraz wykazuje odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania

- potrafi określić poziomu swojej wiedzy i umiejętności; wykazuje potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, umie postępować w stanach zagrożenia

- działa w sposób przedsiębiorczy, uwzględniając zasady racjonalnego korzystania z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego

- wykazuje dbałość o wysoką jakość wykonywanych zadań i ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność ich wykonywania