Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Matematyka komputerowa w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MSMP-0118-1SO
  Nazwa: Matematyka komputerowa w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: matematyka komputerowa
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Grabocińska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, matematyka komputerowa
Drugi rok, matematyka komputerowa
Trzeci rok, matematyka komputerowa

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Dla kandydatów ze starą maturą - egzamin testowy, dla kandydatów z nową maturą konkurs świadectw (wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów zawartych w zestawie kwalifikacyjnym)

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na matematyce komputerowej
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia II stopnia

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- wie jakie jest znaczenie matematyki komputerowej we współczesnej nauce i technice oraz w rozwoju społeczeństwa informacyjnego

- zna i rozumie kluczowe pojęcia i twierdzenia fundamentów współczesnej matematyki: logiki i teorii mnogości oraz algebry liniowej i geometrii

- zna i rozumie kluczowe pojęcia i twierdzenia matematyki ciągłej: geometrii i topologii, rachunku różniczkowego i całkowego, równań różniczkowych zwyczajnych oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki

- zna i rozumie kluczowe pojęcia i twierdzenia matematyki dyskretnej: kombinatoryki, teorii grafów, kombinatorycznych aspektów algebry, geometrii, topologii, teorii liczb i rachunku prawdopodobieństwa

- wie w jakim celu poznane teorie matematyczne zostały rozwinięte i jakie znajdują zastosowania w rozwiązywaniu problemów nauk ścisłych, technicznych i/lub ekonomicznych

- zna i rozumie ideę matematycznego dowodu

- zna i rozumie koncepcję algorytmu oraz kluczowe pojęcia i idee algorytmiki

- zna najważniejsze problemy rozwiązywalne algorytmicznie przy użyciu aparatu matematycznego i technik informatycznych

- zna i rozumie podstawowe ograniczenia w rozwiązywaniu problemów algorytmicznych

- zna podstawowe struktury danych stosowane w algorytmice i wykonywane na nich operacje

- zna podstawowe techniki konstrukcji i analizy algorytmów

- zna i rozumie kluczowe algorytmy matematyki dyskretnej

- zna i rozumie kluczowe algorytmy matematyki ciągłej (metody numeryczne)

- zna techniki programowania, w tym programowania proceduralnego, strukturalnego, obiektowego, funkcyjnego i generycznego, programowania w językach skryptowych oraz najważniejsze współczesne języki programowania

- zna proces projektowania i wytwarzania profesjonalnego oprogramowania

- zna środowisko funkcjonowania współczesnego oprogramowania, w tym główne koncepcje systemów operacyjnych oraz technologii sieciowych

- zna podstawowe oprogramowanie umożliwiające pracę z komputerem

- zna wybrane pakiety oprogramowania matematycznego dla matematyki dyskretnej i matematyki ciągłej

- ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych aspektów informatyki oraz zagadnień etycznych, prawnych i ekonomicznych związanych z zawodem matematyka i informatyka

- zna podstawowe reguły bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze i w sieci komputerowej

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi w mowie i piśmie poprawnie formułować definicje i twierdzenia matematyczne opanowane w trakcie studiów

- potrafi zademonstrować na przykładach, że rozumie pojęcia i twierdzenia matematyczne opanowane w ramach studiów

- potrafi poprawnie formułować dowody niezaawansowanych, wybranych twierdzeń matematycznych

- potrafi owocnie komunikować się ze środowiskiem inżynierskim, naukowym i biznesowym w tematyce matematyki komputerowej i jej zastosowań

- umie poprawnie postawić problem w języku matematyki i ocenić możliwości i ograniczenia algorytmicznego podejścia do rozwiązania

- potrafi efektywnie wykorzystać opanowane na studiach oprogramowanie matematyczne do rozwiązania typowych problemów matematyki dyskretnej i ciągłej

- potrafi dobrać stosowne techniki algorytmiczne i struktury danych w celu zaprojektowania algorytmów rozwiązujących typowe problemy matematyki dyskretnej oraz ciągłej

- umie krytycznie przeanalizować pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej zaprojektowane algorytmy

- potrafi sprawnie i efektywnie zaimplementować zaprojektowane przez siebie oraz klasyczne algorytmy matematyki dyskretnej i ciągłej przy użyciu odpowiednio dobranego do problemu współczesnego języka programowania oraz przedstawić rozwiązanie w czytelnej, w razie potrzeby graficznej, formie

- w celu rozwiązania problemu potrafi wprowadzić potrzebne pojęcia i obiekty w tym funkcje, relacje, oraz ciągi dane rekurencyjnie

- potrafi projektować, analizować pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz implementować algorytmy, wykorzystując podstawowe techniki algorytmiczne i struktury danych

- potrafi poprawnie posługiwać się pojęciem liczby, w tym liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, rzeczywistej i zespolonej oraz reprezentować te liczby w pamięci komputera i oceniać skutki niedoskonałości reprezentacji; potrafi stosować zasadę indukcji matematycznej do badania własności rekurencyjnie zdefiniowanych ciągów oraz algorytmów rekurencyjnych

- swobodnie operuje pojęciem przestrzeni liniowej, wektora, przekształcenia liniowego, macierzy oraz ich reprezentacjami w typowych pakietach matematycznych i językach programowania

- umie zastosować efektywny algorytm sprowadzania macierzy do wybranych postaci kanonicznych oraz wykorzystać odpowiednie algorytmy do policzenia wyznacznika, rzędu oraz wartości i wektorów własnych macierzy

- umie rozwiązać numerycznie układ równań liniowych i nieliniowych

- potrafi wykorzystywać koncepcję granicy do aproksymowania oraz definiowania liczb i funkcji oraz krytycznie ocenić efekty aproksymacji numerycznej liczb i funkcji

- swobodnie posługuje się pojęciem pochodnej i całki funkcji jednej i wielu zmiennych; potrafi wykorzystać te pojęcia do badania funkcji, w zagadnieniach optymalizacji oraz do wyznaczania pól i objętości figur

- umie interpretować wykresy funkcji otrzymane przy wykorzystaniu oprogramowania matematycznego w języku rachunku różniczkowego i całkowego

- umie rozwiązać numerycznie problem początkowy dla równania różniczkowego zwyczajnego

- potrafi analizować własności topologiczne podzbiorów przestrzeni liniowej, w szczególności dużych zbiorów danych przy użyciu metod topologii ogólnej i kombinatorycznej oraz metod algorytmicznych

- posługując się pojęciami rachunku prawdopodobieństwa potrafi przeanalizować stosowny model matematyczny eksperymentu losowego oraz zasymulować go numerycznie

- umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne przy wykorzystaniu stosownego oprogramowania

- potrafi rozwiązywać problemy kombinatoryczne, grafowe i problemy teorii liczb metodami algorytmicznymi

- swobodnie posługuje się oprogramowaniem potrzebnym w pracy matematyka komputerowego, w tym podstawowymi narzędziami umożliwiającymi redagowanie i prezentowanie dokumentów, arkuszami kalkulacyjnymi, pakietami matematycznymi do przetwarzana symbolicznego, numerycznego i graficznego, a także typowymi narzędziami systemów operacyjnych i środowiska programisty

- potrafi mówić o zagadnieniach matematyki komputerowej ogólnie zrozumiałym językiem

- potrafi przygotowywać opracowania oraz prace pisemne dotyczące szczegółowych problemów i zagadnień matematyki komputerowej

- potrafi przygotowywać wystąpienia ustne, także w języku obcym, dotyczące szczegółowych zagadnień matematyki komputerowej

- potrafi pozyskiwać informacje z literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

- potrafi uczyć się samodzielnie oraz w grupie

- posługuje się językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym (B2) w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji oprogramowania, podręczników i artykułów naukowych

- potrafi biegle programować w nowoczesnych językach programowania; projektuje oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- zna swoje ograniczenia i jest chętny rozszerzać swoją wiedzę i praktyczne umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji

- potrafi aktywnie prowadzić dialog w celu doprecyzowania, pogłębienia i/lub poszerzenia stopnia zrozumienia dyskutowanego tematu

- potrafi pracować zespołowo tak w roli nadrzędnej jak i podrzędnej oraz partnerskiej

- rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym

- potrafi odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

- jest świadom prawnych i społecznych aspektów informatyzacji i umie przestrzegać odnoszących się do nich zasad w swojej działalności zawodowej

- rozumie etyczny wymóg obiektywnego interpretowania i prezentowania uzyskanych wyników zgodnie z posiadaną wiedzą

- podchodzi ze stosowną rezerwą do opinii i stwierdzeń, które nie zostały w sposób wystarczający i poprawny uzasadnione