Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Matematyka komputerowa w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MSMP-0118-2SO
  Nazwa: Matematyka komputerowa w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: matematyka komputerowa
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Grabocińska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, matematyka komputerowa
Drugi rok, matematyka komputerowa

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

uzyskanie odpowiedniej ilości punktów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na matematyce komputerowej
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- posiada ugruntowaną wiedzę z wybranych działów informatyki w zakresie umożliwiającym zajmowanie się zagadnieniami matematyki komputerowej

- posiada pogłębioną wiedzę z wybranych działów matematyki w stopniu niezbędnym do pracy z algorytmami matematyki dyskretnej i ciągłej

- zna podstawowe prawa i twierdzenia matematyczne oraz wie jak się je wykorzystuje do analizy i modelowania problemów w wybranym dziale matematyki komputerowej

- posiada zaawansowaną wiedzę na temat nowoczesnych języków i paradygmatów programowania

- zna współczesne kierunki rozwoju i osiągnięcia nauki w wybranych dziedzinach matematyki komputerowej

- ma wiedzę pozwalającą zrozumieć zagadnienia matematyki komputerowej pozostające na etapie badań

- ma pogłębioną wiedzę o algorytmach i strukturach danych stosowanych przy rozwiązywaniu problemów matematyki ciągłej i dyskretnej

- zna narzędzia informatyczne wspomagające pracę matematyka komputerowego

- posiada praktyczną i pogłębioną wiedzę w zakresie projektowania i realizacji projektów informatycznych indywidualnych i zespołowych w zakresie matematyki komputerowej

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalające na samodzielną pracę w zawodzie matematyka komputerowego

- ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień społecznych, etycznych, prawnych i ekonomicznych związanych z zawodem matematyka komputerowego

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i odpowiedzialności za swoje działania

- zna język angielski na poziomie średniozaawansowanym (B2+) na poziomie wystarczającym do czytania literatury fachowej

UMIEJĘTNOŚCI

- umie stawiać i weryfikować hipotezy matematyczne w oparciu o samodzielnie zaplanowane i przeprowadzone eksperymenty komputerowe

- potrafi konstruować modele matematyczne i wspierać je stosownie zaprojektowanym i zaimplementowanym oprogramowaniem

- umie dowodzić twierdzenia i obalać hipotezy tak metodami klasycznymi jak i komputerowo wspieranymi

- swobodnie posługuje się pakietami oprogramowania matematycznego do obliczeń symbolicznych i numerycznych oraz do modelowania graficznego

- biegle programuje w co najmniej kilku nowoczesnych językach programowania i stosuje zaawansowane paradygmaty programowania

- umie dobrać efektywne algorytmy, struktury danych i metody numeryczne przy rozwiązywaniu problemów z wybranej dziedziny matematyki komputerowej

- umie perfekcyjnie przygotowywać, realizować i weryfikować projekty informatyczne w zakresie matematyki komputerowej, zarówno indywidualnie jak i w pracy zespołowej

- potrafi skutecznie stosować zaawansowane narzędzia i technologie w wybranych dyscyplinach matematyki komputerowej

- potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji, literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł w języku polskim i angielskim

- potrafi integrować zdobyte informacje, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

- potrafi w zrozumiały sposób przedstawiać nowe wyniki z zakresu wybranych dziedzin matematyki komputerowej

- potrafi skutecznie komunikować się ze środowiskiem inżynierskim, naukowym i biznesowym w celu analizowania zagadnień, formułowania ich w języku matematyki oraz oceny możliwości ich algorytmicznego rozwiązania

- umie prowadzić dyskusje oraz wyrobić sobie własną opinię na temat nowych osiągnięć w wybranych dyscyplinach matematyki komputerowej

- umie zdefiniować kierunek dalszego pogłębiania wiedzy i określić sposób realizacji tego procesu

- potrafi tworzyć dogłębne ale przystępne rozprawy pisemne w języku polskim i obcym, szeroko prezentujące szczegółowe problemy matematyki komputerowej oraz omawiające ich rozwiązania

- umie przygotowywać i swobodnie prezentować obszerne wystąpienia ustne w języku polskim i obcym, dotyczące szczegółowych zagadnień matematyki komputerowej i ich zastosowań w wybranych dziedzinach

- posługuje się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym (B2+) oraz potrafi ze zrozumieniem czytać w tym języku dokumentację oprogramowania, podręczniki i artykuły dotyczące matematyki komputerowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- zdaje sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie i adaptowania swojej wiedzy do zmian cywilizacyjnych

- potrafi aktywnie prowadzić dialog w celu doprecyzowania, pogłębienia i/lub poszerzenia stopnia zrozumienia dyskutowanego tematu

- potrafi pracować zespołowo tak w roli nadrzędnej jak i podrzędnej oraz partnerskiej

- rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym

- potrafi odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

- jest świadom prawnych i społecznych aspektów informatyzacji i umie przestrzegać odnoszących się do nich zasad w swojej działalności zawodowej

- rozumie etyczny wymóg obiektywnego interpretowania i prezentowania uzyskanych wyników zgodnie z posiadaną wiedzą

- podchodzi ze stosowną rezerwą do opinii i stwierdzeń, które nie zostały w sposób wystarczający i poprawny uzasadnione