Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Biotechnologia molekularna w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MSMP-0141-2SO
  Nazwa: Biotechnologia molekularna w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: biotechnologia molekularna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Grabocińska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, biotechnologia molekularna
Drugi rok, biotechnologia molekularna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

egzamin wstępny, dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na biotechnologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów magisterskich legitymują się dobrą znajomością podstaw nauk ścisłych oraz gruntowną wiedzą dotycząca procesów biologicznych na poziomie molekularnym i komórkowym. Podstawy teoretyczne i poznane zaawansowane techniki laboratoryjne umożliwiają absolwentowi prace w zakresie: ukierunkowanej modyfikacji genetycznej i biotransformacji; analizy procesów wewnątrzkomórkowych; izolacji i oczyszczania bioproduktów oraz w zakresie diagnostyki medycznej. Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w placówkach badawczych, naukowych i w zależności od wybranej specjalności w laboratoriach biotechnologicznych związanych z medycyną, farmacją, ochroną środowiska czy rolnictwem.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę teoretyczną w zakresie niektórych działów biotechnologii (np. biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin, biotechnologia komórki, biotechnologia mikroorganizmów, inżynieria genetyczna) wybranych w zgodzie z tematyką projektu badawczego, realizowanego w ramach pracy magisterskiej

- ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie metod i technik badawczych istotnych dla realizacji projektu badawczego, prowadzonego w ramach pracy magisterskiej

- ma szczegółową wiedzę dotyczącą tematyki naukowej związanej bezpośrednio z projektem badawczym realizowanym w ramach pracy magisterskiej

- ma wiedzę w zakresie wybranych aktualnych problemów i odkryć w biotechnologii i w naukach pokrewnych

- ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie pozwalającym na samodzielne opracowywanie wyników własnej pracy doświadczalnej

- ma wiedzę w zakresie analizy architektury domenowej białek (w oparciu o bazy danych PFAM, PROSITE); zna techniki modelowania molekularnego oraz podstawowe metody molekularnej analizy filogenetycznej

- ma wiedzę w zakresie metodologii badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w biotechnologii i naukach pokrewnych

- ma poszerzoną wiedzę na temat znaczenia biotechnologii w ochronie środowiska

- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

- ma wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie biotechnologii i nauk pokrewnych

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biotechnologii i nauk pokrewnych

- zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratoriach badawczych

UMIEJĘTNOŚCI

- stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie szeroko pojętej biologii komórki, biochemii mikrobiologii lub inżynierii genetycznej

- biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim i angielskim z zakresu biochemii, biomedycyny i biotechnologii

- posiada umiejętność wyszukiwania (także w oparciu o źródła internetowe) informacji dotyczących teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z przedmiotem własnej pracy badawczej oraz ma umiejętność ich krytycznej analizy

- planuje i wykonuje doświadczenia naukowe projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego

- wykorzystuje odpowiednie narzędzia bioinformatyczne do wyznaczania odległości ewolucyjnych między sekwencjami, konstrukcji drzew filogenetycznych oraz przewidywania funkcji i struktury trzeciorzędowej białek

- stosuje metody statystyczne do analizy wyników własnych doświadczeń

- posiada umiejętność zapisu przebiegu wykonanego eksperymentu, który umożliwia jego powtórzenie

- interpretuje wyniki własnych badań naukowych w oparciu o literaturę przedmiotu

- potrafi przygotować rozprawę naukową w języku polskim oraz krótkie streszczenie w języku angielskim na podstawie własnych badań naukowych

- potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczących współczesnych badań naukowych z zakresu biotechnologii i nauk pokrewnych, w tym prezentacji dotyczących wyników własnych badań naukowych

- posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych oraz wystarczającym do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i potrzebę systematycznego zapoznawania się z postępem wiedzy i odkryciami naukowymi z dziedziny nauk przyrodniczych, a w szczególności biotechnologii i nauk pokrewnych

- rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w biotechnologii

- potrafi pracować indywidualnie i zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami grupowymi mającymi długofalowy charakter

- jest świadomy, że biotechnologia może nieść za sobą dylematy bioetyczne; identyfikuje je we własnej pracy badawczej i umie je rozstrzygać

- rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach swoich i innych osób

- wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz poszanowanie pracy własnej i innych

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy