Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Biochemia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MSMP-0311-1SO
  Nazwa: Biochemia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: biochemia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Grabocińska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, biochemia
Drugi rok, biochemia
Trzeci rok, biochemia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Nowa Matura - wynik egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów: chemii oraz jednego przedmiotu do wyboru: matematyka, fizyka, biologia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na biochemii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu ogólnych zagadnień biochemii, opartymi na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, a zwłaszcza głównych działów chemii i biologii. Ma wyrobiony nawyk interpretacji zjawisk biologicznych w kategoriach pojęć i praw chemii. Absolwent zna metody i techniki biochemii na średnim poziomie zaawansowania oraz podstawowe techniki genetyki molekularnej, potrafi obsługiwać rutynowo stosowaną aparaturę, zna zasady jej działania oraz zakresy możliwości i ograniczenia poszczególnych metod. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresów chemii i biologii w stopniu podstawowym oraz z zakresu biochemii w stopniu rozszerzonym. Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej przestrzega przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej i bioetyki.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA:

- rozpoznaje biochemię jako samodzielną dyscyplinę w dziedzinie nauk biologicznych, potrafi określić jej przedmiot, zakres i metodologię

- posiada znajomość matematyki wyższej i statystyki matematycznej na poziomie, wystarczającym dla opisywania zjawisk biochemicznych i interpretacji wyników badań biochemicznych

- zna podstawowe zagadnienia i problemy fizyki współczesnej, rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych i biochemicznych oraz metod eksperymentalnych stosowanych w badaniach procesów biologicznych

- ma wiedzę biologiczną niezbędną dla prawidłowej interpretacji procesów biochemicznych oraz prawidłowego posługiwania się modelowymi organizmami o różnym stopniu złożoności dla celów badań biochemicznych

- opanował podstawowe zagadnienia z zakresu chemii ogólnej, organicznej i fizycznej oraz rozumie ich znaczenie dla opisu budowy, właściwości i funkcjonowania biocząsteczek, oraz przebiegu i mechanizmu najważniejszych procesów biochemicznych

- przyswoił pojęcia specjalistyczne z zakresów chemii i biologii w stopniu podstawowym oraz z zakresu biochemii w stopniu rozszerzonym

- zna i rozumie hierarchiczną organizację strukturalną organizmów

- ma świadomość różnorodności składników chemicznych żywej komórki, umie wyróżnić ich główne klasy (węglowodany, peptydy i białka, nukleotydy i kwasy nukleinowe, lipidy), podać ich podstawowe cechy strukturalne i właściwości chemiczne, rozumie zależności pomiędzy strukturą makrocząsteczek a ich funkcjami

- rozumie znaczenie enzymów jako biokatalizatorów, zna ich podstawowe właściwości strukturalne i katalityczne, klasyfikację, podstawową kinetykę reakcji katalizowanych przez enzymy, przyswoił w zakresie podstawowym wiedzę na temat mechanizmów katalizy enzymatycznej i regulacji działania enzymów

- zna główne procesy metaboliczne zachodzące w komórkach i rozumie zasady ich koordynacji na różnych poziomach funkcjonowania organizmów żywych

- posiada podstawową wiedzę w zakresie genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej oraz rozumie procesy przepływu informacji genetycznej i ich regulację

- rozumie podstawy procesów sygnalizacji wewnątrz- i międzykomórkowej

- osiągnął poszerzoną do średniego poziomu zaawansowania wiedzę w zakresie wybranych głównych działów współczesnej biochemii, m.in. biochemii analitycznej, biochemii strukturalnej i fizycznej, biochemii komórki, biochemii organizmów na różnych poziomach zaawansowania ewolucyjnego, biochemii medycznej oraz genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej

- zna podstawy metodyczne badań biochemicznych nad nienaruszonymi komórkami, frakcjami subkomórkowymi i makrocząsteczkami

- posiada podstawy dla rozumienia problemów etycznych pojawiających się we współczesnych naukach biologicznych, biotechnologii i medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień klonowania, inżynierii genetycznej, transplantacji i doświadczeń na zwierzętach

- zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym dla samodzielnej pracy w laboratorium biochemicznym

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, zna w zakresie ogólnym zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biochemii i dyscyplin pokrewnych

UMIEJĘTNOŚCI:

- posługuje się podstawowymi metodami matematycznymi w biochemii

- posługuje się podstawowymi użytkowymi programami informatycznymi w systemie operacyjnym Windows

- posiada umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych

- posługuje się podstawowymi programami bioinformatycznymi umożliwiającymi porównywanie sekwencji białek i kwasów nukleinowych oraz przewidywania i wizualizacji struktury przestrzennej makrocząsteczek

- wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem zaawansowanej literatury biochemicznej w języku polskim oraz podstawowych tekstów biochemicznych w języku angielskim

- potrafi przeprowadzić pomiar podstawowych wielkości fizycznych i chemicznych w odniesieniu do układów biologicznych

- potrafi zastosować podstawowe elementy statystyki i teorii błędów do analizy danych eksperymentalnych

- jest przygotowany do samodzielnej pracy w laboratorium biochemicznym, w trakcie której świadomie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

- posiada umiejętność zespołowej pracy w laboratorium biochemicznym i w pracy takiej poczuwa się do współodpowiedzialności za odpowiednią organizację działań oraz bezpieczeństwo współpracujących z nim osób

- potrafi obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo stosowaną w badaniach biochemicznych, przestrzega zasad wyszczególnionych w instrukcjach obsługi i dba o stan powierzonych mu urządzeń

- potrafi posłużyć się podstawowymi metodami identyfikacji i ilościowego oznaczania związków biologicznych

- posiada umiejętności na średnim stopniu zaawansowania w zakresie analizy chemicznej białek i kwasów nukleinowych oraz ich oczyszczania

- prawidłowo dokumentuje, analizuje pod względem statystycznym, prezentuje i interpretuje wyniki badań biochemicznych

- posługuje się prawidłową terminologią biochemiczną oraz podejmuje dyskusje na tematy biochemiczne ze specjalistami w tej dyscyplinie

- posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień biochemicznych

- wykazuje umiejętność krytycznego opracowania wskazanego problemu biochemicznego w formie pisemnego referatu w języku polskim, ze wskazaniem pełnej dokumentacji

- potrafi ustosunkować się do problemów etycznych stale otwieranych wskutek dynamicznego postępu we współczesnych naukach biologicznych

- uczy się samodzielnie, w sposób ukierunkowany

- potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębianiu zrozumienia zagadnień biochemicznych

- zna język angielski na poziomie średnio zaawansowanym (B2), wystarczającym do porozumiewania się, czytania prostych tekstów fachowych oraz korzystania z instrukcji prowadzenia doświadczeń oraz obsługi aparatury laboratoryjnej

- jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia lub pracy zawodowej w biochemicznych laboratoriach badawczych i diagnostycznych, w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- zna zakres i ograniczenia posiadanej przez siebie wiedzy fachowej i rozumie potrzebę jej ciągłego pogłębiania i aktualizowania

- wykazuje podstawową znajomość zasad finansowania badań, jako stymulatora rozwoju gospodarczego

- potrafi brać udział w pracach zespołowych i rozumie potrzebę współdziałania przy tworzeniu i realizacji projektów długofalowych

- wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

- rozumie podstawowe zasady etyki zawodowej i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych

- rozumie potrzebę zachowania krytycyzmu wobec informacji dostępnej w środkach masowego przekazu, mających odniesienie do nauk biochemicznych oraz akceptuje potrzebę popularyzowania specjalistycznej wiedzy

- rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy ogólnej wykraczającej poza ramy wiedzy fachowej (m.in. z zakresu filozofii, innych nauk humanistycznych oraz nauk społecznych) oraz dbałości o sprawność fizyczną, dla rozwoju osobistego i prawidłowych kontaktów społecznych