Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Biochemia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MSMP-0311-2SO
  Nazwa: Biochemia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: biochemia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Grabocińska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, biochemia
Drugi rok, biochemia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

egzamin wstępny, dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na biochemii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i umiejętności z zakresu biochemii. Potrafi interpretować zjawiska biologiczne na poziomie molekularnym i rozumie mechanizmy zależności pomiędzy strukturą biocząsteczek, a zwłaszcza białek i kwasów nukleinowych, a ich funkcją. Dysponuje znajomością nowoczesnych narzędzi badawczych i analitycznych umożliwiających zarówno badanie struktur biologicznych jak i umożliwiających modyfikacje informacji genetycznej. Umie korzystać z fachowej literatury biochemicznej oraz komputerowych baz danych biochemicznych. Ma opanowane zasady i techniki archiwizowania, obróbki statystycznej, prawidłowej prezentacji i samodzielnej interpretacji wyników analiz biochemicznych. Posiada umiejętność dyskutowania na tematy biochemiczne, zarówno w gronie specjalistów jak i osób spoza dyscypliny biochemii. Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej przestrzega przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej i bioetyki.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA:

- osiągnął rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę w zakresie głównych działów współczesnej biochemii, m.in. biochemii analitycznej, biochemii strukturalnej i fizycznej, biochemii komórki, biochemii organizmów na różnych poziomach zaawansowania ewolucyjnego, biochemii medycznej oraz genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu biochemii umożliwiającą dostrzeganie związku pomiędzy teorią a praktyką

- interpretuje zjawiska biologiczne na poziomie molekularnym w kategoriach pojęć i praw chemii

- rozumie mechanizmy zależności pomiędzy strukturą biocząsteczek a ich funkcją, zwłaszcza w odniesieniu do białek i kwasów nukleinowych

- zna nowoczesne narzędzia badawcze i analityczne, umożliwiające badanie struktur biologicznych i procesów biochemicznych oraz umożliwiające modyfikacje informacji genetycznej

- zna elementy statystyki matematycznej i teorii błędów na poziomie, pozwalającym na samodzielne opracowywanie wyników własnej pracy doświadczalnej

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w laboratorium biochemicznym

- ma pogłębioną znajomość metod i technik badawczych, niezbędną dla realizacji projektu badawczego, stanowiącego podstawę własnej pracy magisterskiej

- zna polską oraz angielską terminologię biochemiczną na poziomie rozszerzonym

- ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów związanych z biochemią

- posiada szczegółową wiedzę dotyczącą tematyki naukowej związanej z projektem badawczym realizowanym na potrzeby pracy magisterskiej

- ma wiedzę w zakresie planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych poznanych w trakcie studiów

- posiada wiedzę wystarczającą do zrozumienia problemów etycznych pojawiających się we współczesnych naukach związanych z biochemią

- wykazuje podstawową znajomość zasad finansowania badań

- wykazuje znajomość podstaw prawnych niezbędnych do uprawniania wyuczonego zawodu biochemika oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biochemii i dyscyplin pokrewnych

UMIEJĘTNOŚCI

- stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze nowoczesnej biochemii

- korzysta z aktualnej literatury naukowej z zakresu biochemii i dyscyplin pokrewnych, zarówno w języku polskim jak i angielskim

- wykazuje umiejętność wyszukiwania z różnych źródeł, w tym również internetowych, informacji dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów własnej pracy badawczej a ponadto umiejętność ich selekcji i krytycznej oceny

- wykorzystuje nowoczesne programy bioinformatyczne, umożliwiające porównywanie sekwencji białek i kwasów nukleinowych, przewidywania i wizualizacji struktury przestrzennej makrocząsteczek oraz analizy pokrewieństw ewolucyjnych pomiędzy organizmami

- planuje zadania badawcze i wykonuje doświadczenia związane z tematyką pracy magisterskiej pod kierunkiem opiekuna naukowego

- potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę naukową pod opieką doświadczonego pracownika naukowego, w pracy tej stosuje się do szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach obsługi oraz dba o stan powierzonego urządzenia

- stosuje metody statystyczne do analizy danych doświadczalnych

- potrafi interpretować dane empiryczne i formułować na ich podstawie proste wnioski o wyższym stopniu ogólności

- wykazuje umiejętność formułowania wniosków na podstawie danych literaturowych zbieranych z różnych źródeł

- wykazuje umiejętność napisania rozprawy naukowej w języku polskim oraz krótkiego streszczenia w języku angielskim na podstawie własnych badań naukowych

- posiada umiejętność przygotowywania oraz publicznego wygłaszania referatów w języku polskim i angielskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu biochemii i dyscyplin pokrewnych

- posiada umiejętność dyskutowania na tematy biochemiczne, zarówno w gronie specjalistów jak i osób spoza dyscypliny biochemii

- posługuje się językiem angielskim na poziomie, wystarczającym do porozumiewania się w sprawach zawodowych

- samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową

- jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia lub pracy zawodowej w laboratoriach badawczych i diagnostycznych: w przemyśle biotechnologicznym, medycynie, farmakologii, ochronie środowiska oraz placówkach naukowych prowadzących badania podstawowe

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 + Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- zna stan i ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego jej aktualizowania i własnego doskonalenia zawodowego w zakresie biochemii

- potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi określić priorytety realizacji wyznaczonych przez siebie, lub innych, zadań

- wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i za tworzenie warunków bezpiecznej pracy

- rozumie ważność praktycznego zastosowania poznanej wiedzy

- przestrzega zasad etyki zawodowej i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób