Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zaawansowane materiały i nanotechnologia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MSMP-0314-1SO
  Nazwa: Zaawansowane materiały i nanotechnologia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: zaawansowane materiały i nanotechnologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Grabocińska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, zaawansowane materiały i nanotechnologia
Drugi rok, zaawansowane materiały i nanotechnologia
Trzeci rok, zaawansowane materiały i nanotechnologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat w zakresie zaawansowanych materiałów i nanotechnologii
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia II stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- absolwent ma podstawową wiedzę w zakresie dziedzin nauki o materiałach i nanotechnologii oraz w zakresie dziedzin nauk fizycznych i chemicznych;

- ma znajomość matematyki w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności;

- rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa;

- zna wybrane metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu nauki o materiałach i nanotechnologii oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych;

- zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania;

- zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej do badań w zakresie nauki o materiałach i nanotechnologii;

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;

- ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną;

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej;

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

UMIEJĘTNOŚCI

- absolwent potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody;

- potrafi wykonywać analizy ilościowe z rachunkiem niepewności oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe;

- potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki;

- posiada umiejętność stosowania wybranych pakietów oprogramowania komputerowego i języków programowania komputerowego;

- potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu nauki o materiałach i/lub nanotechnologii oraz sposoby jego rozwiązania;

- potrafi, w sposób przystępny, przedstawić podstawowe fakty z dziedzin nauki o materiałach i nanotechnologii;

- potrafi uczyć się samodzielnie, potrafi zarządzać czasem;

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

- ma opanowany język angielski, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- absolwent rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, rozumie konieczność rzetelnego i terminowego wykonywania swoich zadań;

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu;

- rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych;

- rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność;

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.