Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zaawansowane materiały i nanotechnologia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MSMP-0314-2SO
  Nazwa: Zaawansowane materiały i nanotechnologia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: zaawansowane materiały i nanotechnologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Grabocińska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, zaawansowane materiały i nanotechnologia
Drugi rok, zaawansowane materiały i nanotechnologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium w zakresie zaawansowanych materiałów i nanotechnologii
Uprawnienia zawodowe:

-

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki o materiałach i nanotechnologii oraz dziedzin nauk podstawowych, rozumie znaczenie tych dziedzin dla cywilizacji technicznej;

- ma znajomość matematyki w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności;

- zna techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne oraz modele matematyczne właściwe dla nauki o materiałach i nanotechnologii; potrafi samodzielnie odtworzyć/dowieść podstawowe twierdzenia i prawa;

- zna teoretyczne podstawy metod obliczeniowych oraz technik informatycznych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów z zakresu nauki o materiałach i nanotechnologii;

- zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej stosowanej w badaniach z zakresu nauki o materiałach i nanotechnologii;

- ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie nauki o materiałach i nanotechnologii;

- zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym;

- ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną;

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej;

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach nauki o materiałach i nanotechnologii;

- potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować niepewności pomiarowe;

- potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów programowania;

- potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki o materiałach i nanotechnologii i dziedzin nauk pokrewnych;

- potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań;

- potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w dziedzinach nauk o materiałach i nanotechnologii oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych;

- potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia, potrafi zarządzać czasem;

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych dotyczących zagadnień z dziedzin nauki o materiałach i nanotechnologii w języku polskim i języku angielskim;

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień z dziedzin nauki o materiałach i nanotechnologii w języku polskim i języku angielskim;

- ma opanowany język angielski zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, rozumie konieczność rzetelnego i terminowego wykonywania swoich zadań;

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu;

- rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy;

- ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność;

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.