Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Informatyka analityczna w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MSMP-128-0-ZD-6
  Nazwa: Informatyka analityczna w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: informatyka analityczna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 14/15) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Informatyki Analitycznej (od 14/15) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, informatyka analityczna
Drugi rok, informatyka analityczna
Trzeci rok, informatyka analityczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego, złożenie wymaganych dokumentów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na informatyce
Uprawnienia zawodowe:

Zgodne z uzyskanym wykształceniem.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

Efekty kształcenia na kierunku Informatyka Analityczna, studia I stopnia

WIEDZA

- zna podstawy algebry, geometrii i analizy matematycznej niezbędne w praktyce informatyka

- zna metody formalne informatyki

- zna metody dyskretne i probabilistyczne modelujące zagadnienia informatyczne

- zna podstawowe narzędzia wspomagające analityczną pracę informatyka

- zna różne języki programowania oraz metody projektowania i programowania obiektowego

- ma wiedzę o paradygmatach programowania, składni i semantyce

- zna podstawowe techniki konstrukcji i analizy algorytmów

- zna podstawowe struktury danych (tablice, listy, drzewa, grafy), ich reprezentacje komputerowe i wykonywane na nich operacje

- zna podstawowe i zaawansowane algorytmy dla sortowania i wyszukiwania

- zna wybrane zaawansowane algorytmy i struktury danych do realizacji operacji na zbiorach i kolejkach

- zna podstawowe algorytmy grafowe, tekstowe, geometryczne, teorioliczbowe i numeryczne

- zna zaawansowane algorytmy w kilku wybranych dziedzinach jak np. algorytmy grafowe, tekstowe, geometryczne, numeryczne.

- zna metody analizy złożoności pesymistycznej i średniej algorytmów

- zna różne modele obliczeń i podstawy teorii złożoności obliczeniowej

- zna podstawowe pojęcia dotyczące zagadnień numerycznych oraz wybrane techniki konstrukcji algorytmów numerycznych

- zna problematykę programowania niskopoziomowego wykorzystującą architekturę współczesnych procesorów

- zna zasady działania systemów operacyjnych i algorytmy on-line w nich wykorzystywane

- zna metody zarządzania informacją i systemami baz danych

- zna proces wytwarzania oprogramowania oraz narzędzia i środowiska do jego projektowania, testowania, wersjonowania i utrzymywania

- ma podstawową wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym architektury sieci komputerowych, protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych

- ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych aspektów informatyki oraz zagadnień etycznych i prawnych związanych z zawodem informatyka, w szczególności odpowiedzialności zawodowej i etycznej, ochrony własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie informatyka

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi stosować wiedzę matematyczną do modelowania prostych zadań związanych z informatyką

- potrafi w sposób zrozumiały przedstawić poprawne rozumowanie matematyczne, formułować definicje i twierdzenia

- potrafi samodzielnie zanalizować prosty problem informatyczny, poczynając od jego precyzyjnego sformułowania i oceny złożoności, poprzez specyfikację, wskazanie i ocenę różnych rozwiązań, aż po szczegóły realizacji

- potrafi biegle programować w co najmniej kilku nowoczesnych językach programowania; potrafi pisać programy w sposób czytelny i zrozumiały

- sprawnie posługuje się typowymi narzędziami wspomagającymi analityczną pracę informatyka

- potrafi analizować własny kod programu, szukać błędów oraz optymalizować pod względem czasowym i pamięciowym

- posiada umiejętności w dziedzinie technik konstrukcji i analizy algorytmów; potrafi analizować złożoność średnio zaawansowanych algorytmów

- posługuje się podstawowymi i zaawansowanymi strukturami danych przy opisie problemów przedstawionych w języku naturalnym

- potrafi implementować wybrane zaawansowane algorytmy i struktury danych

- potrafi tworzyć testy poprawnościowe dla analizowanych programów

- rozumie zasady działania kompilatorów oraz niskopoziomowego wykonywania programów; wykorzystuje je w optymalizacji tworzonego oprogramowania

- posługuje się ogólnodostępnymi bibliotekami algorytmów i struktur danych

- potrafi formułować opinie na temat istnienia oraz efektywności rozwiązań dla typowych problemów algorytmicznych

- potrafi analizować przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych

- posiada umiejętność efektywnego posługiwania się istniejącym oprogramowaniem dla systemów operacyjnych, baz danych, sieci komputerowych

- potrafi dbać o elementarne bezpieczeństwo danych i sieci komputerowych

- posiada umiejętności projektowania, modelowania i wykorzystywania systemów bazodanowych

- projektuje oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową

- potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu w wybranym języku modelowania; umie posługiwać się wzorcami projektowymi

- potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zanalizować, zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwie dobranych metod, technik i narzędzi;

- umie zanalizować funkcjonalność prostego systemu informatycznego

- posiada umiejętność pracy w zespole nad przygotowaniem, realizacją i weryfikacją projektu informatycznego

- potrafi zrozumiałym językiem przedstawiać zagadnienia informatyczne

- potrafi przygotowywać opracowania oraz prace pisemne w języku polskim i obcym, dotyczące szczegółowych problemów i zagadnień informatycznych

- potrafi przygotowywać wystąpienia ustne, także w języku obcym, dotyczące szczegółowych zagadnień informatycznych

- potrafi pozyskiwać informacje z literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

- posługuje się językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym (B2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- wykazuje gotowość do tego, aby nieustannie adaptować swoją wiedzę i praktyczne umiejętności do zmian zachodzących w informatyce; rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji

- potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące analizie danego tematu

- potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role; rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym

- potrafi analizować i definiować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

- jest świadom etycznych, prawnych i społecznych aspektów informatyzacji i umie przestrzegać odnoszących się do nich zasad w swojej działalności zawodowej

- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy