Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Informatyka w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MSMP-n037-0-ZD-6
  Nazwa: Informatyka w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: informatyka
Kierunki do
wyboru:
informatyka bioinformatyka
informatyka inżynieria oprogramowania
informatyka matematyka komputerowa
informatyka modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie
informatyka informatyka stosowana
informatyka informatyka teoretyczna
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 14/15) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej (od 14/15) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, bioinformatyka
Drugi rok, bioinformatyka
Trzeci rok, bioinformatyka
Pierwszy rok, inżynieria oprogramowania
Drugi rok, inżynieria oprogramowania
Trzeci rok, inżynieria oprogramowania
Pierwszy rok, matematyka komputerowa
Drugi rok, matematyka komputerowa
Trzeci rok, matematyka komputerowa
Pierwszy rok, modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie
Drugi rok, modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie
Trzeci rok, modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie
Pierwszy rok, informatyka stosowana
Drugi rok, informatyka stosowana
Trzeci rok, informatyka stosowana
Pierwszy rok, informatyka teoretyczna
Drugi rok, informatyka teoretyczna
Trzeci rok, informatyka teoretyczna
Pierwszy rok, informatyka
Drugi rok, informatyka
Trzeci rok, informatyka
Pierwszy semestr, informatyka
Drugi semestr, informatyka
Drugi rok, informatyka
Trzeci rok, informatyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Dla kandydatów ze starą maturą - egzamin testowy, dla kandydatów z nową maturą konkurs świadectw (wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów zawartych w zestawie kwalifikacyjnym)

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na informatyce
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma wiedzę w zakresie matematyki wyższej obejmującą zagadnienia analizy matematycznej, algebry, matematyki dyskretnej (np. elementy logiki i teorii mnogości, kombinatoryki i teorii grafów), metod probabilistycznych i statystyki (ze szczególnym uwzględnieniem metod dyskretnych) oraz metod numerycznych

- zna podstawowe prawa i twierdzenia z poznanych działów matematyki

- posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie algorytmiki, języków i paradygmatów programowania oraz pojęcia składni i semantyki

- ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, baz danych, inżynierii oprogramowania

- zna podstawowe narzędzia wspomagające pracę informatyka

- ma gruntowną wiedzę na temat różnych języków programowania (np. asembler, C, C++, C#, Java, JavaScipt, PHP); szczegółowo zna metody projektowania i programowania obiektowego (np. kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas)

- zna podstawowe techniki konstrukcji i analizy algorytmów (takie jak projektowanie strukturalne, rekurencja, metoda dziel i rządź, programowanie z nawrotami, programowanie zachłanne, dynamiczne, poprawność, złożoność obliczeniowa algorytmów)

- zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (np. reprezentacja danych liczbowych, arytmetyka i błędy zaokrągleń, tablice, napisy, pliki, wskaźniki i referencje, struktury dynamiczne, listy, stosy, kolejki, drzewa, drzewa BST, grafy, tablice haszujące)

- zna podstawowe algorytmy sortujące, grafowe, tekstowe, geometryczne

- zna podstawy teorii automatów i złożoności obliczeniowej

- ma podstawową wiedzę na temat architektury współczesnych procesorów i programowania niskopoziomowego

- zna zasady działania systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem współbieżności, bezpieczeństwa, zarządzania pamięcią, szeregowania zadań oraz synchronizacji i unikania konfliktów pomiędzy procesami

- ma wiedzę na temat zarządzania informacją, w tym systemów baz danych (np. modelowania i projektowania baz, relacyjnych modeli danych, organizacji i struktury danych wykorzystywanych w systemach baz danych, języka baz danych SQL)

- posiada wiedzę w zakresie inżynierii oprogramowania, w tym procesów wytwarzania oprogramowania, projektowania (np. wzorce projektowe, analiza i projektowanie obiektowe), narzędzi i środowiska wytwarzania oprogramowania (np. narzędzia do analizy wymagań i modelowania, UML), narzędzi do testowania, wersjonowania, utrzymywania oprogramowania

- ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym architektury sieci komputerowych, podstawowych protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych (np. TCP/IP, trasowanie, model klient-serwer, protokoły kryptograficzne, typy ataków sieciowych, mechanizmy obronne)

- ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych aspektów informatyki oraz zagadnień etycznych i prawnych związanych z zawodem informatyka (w szczególności odpowiedzialności zawodowej i etycznej, ochrony własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi)

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie informatyka

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi stosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką

- potrafi w sposób zrozumiały w mowie i w piśmie przedstawić poprawne rozumowanie matematyczne, formułować definicje i twierdzenia

- potrafi samodzielnie zanalizować prosty problem informatyczny, poczynając od jego precyzyjnego sformułowania i oceny złożoności, poprzez specyfikacje, wskazanie różnych rozwiązań, ocena rozwiązań, aż po szczegóły realizacji

- potrafi biegle programować w co najmniej kilku nowoczesnych językach programowania

- posiada umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, zarówno indywidualnie jak i w pracy zespołowej

- posiada umiejętności efektywnego posługiwania się oprogramowaniem istniejącym – systemami operacyjnymi, bazami danych, sieciami komputerowymi

- potrafi projektować, analizować pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz implementować algorytmy, wykorzystując podstawowe techniki algorytmiczne i struktury danych

- rozumie niskopoziomowe zasady wykonywania programów i wykorzystuje je w optymalizacji pisanych programów

- potrafi posługiwać się typowymi narzędziami środowiska programisty

- projektuje oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową

- potrafi dbać o bezpieczeństwo danych, systemów komputerowych i sieci; potrafi posługiwać się istniejącymi narzędziami kompresji i szyfrowania danych

- posiada umiejętności projektowania, modelowania i wykorzystywania systemów bazodanowych

- potrafi konfigurować proste sieci komputerowe; tworzyć aplikacje typu klient-serwer oraz aplikacje webowe

- potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML)

- potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych

- potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi

- umie zanalizować funkcjonalność prostego systemu informatycznego

- tworzy, ocenia i realizuje plan testowania

- umie posługiwać się wzorcami projektowymi

- potrafi mówić o zagadnieniach informatycznych zrozumiałym językiem

- potrafi przygotowywać opracowania oraz prace pisemne w języku polskim i w języku angielskim, dotyczące szczegółowych problemów i zagadnień informatycznych

- potrafi przygotowywać wystąpienia ustne także w języku obcym dotyczące szczegółowych zagadnień informatycznych

- potrafi pozyskiwać informacje z literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

- posługuje się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym (B2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- wykazuje gotowość do tego, aby nieustannie adaptować swoją wiedzę i praktyczne umiejętności do zmian zachodzących w informatyce; rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji

- potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu lub uzupełnieniu własnego zrozumienia danego tematu

- potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role; rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym

- potrafi odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

- jest świadom etycznych, prawnych i społecznych aspektów informatyzacji i umie przestrzegać odnoszących się do nich zasad w swojej działalności zawodowej

- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy