Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Informatyka w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MSMP-n037-1-ZD-6
  Nazwa: Informatyka w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: informatyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 14/15) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (od 14/15) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, informatyka
Drugi rok, informatyka
Trzeci rok, informatyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na informatyce
Licencjat na informatyce
Licencjat na informatyce
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma wiedzę w zakresie matematyki wyższej obejmującą zagadnienia analizy matematycznej, algebry, matematyki dyskretnej (np. elementy logiki i teorii mnogości, kombinatoryki i teorii grafów), metod probabilistycznych i statystyki (ze szczególnym uwzględnieniem metod dyskretnych) oraz metod numerycznych

- zna podstawowe prawa i twierdzenia z poznanych działów matematyki

- posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie algorytmiki, języków i paradygmatów programowania oraz pojęcia składni i semantyki

- ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, baz danych, inżynierii oprogramowania

- zna podstawowe narzędzia wspomagające pracę informatyka

- ma gruntowną wiedzę na temat różnych języków programowania (np. asembler, C, C++, C#, Java, JavaScipt, PHP); szczegółowo zna metody projektowania i programowania obiektowego (np. kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas)

- zna podstawowe techniki konstrukcji i analizy algorytmów (takie jak projektowanie strukturalne, rekurencja, metoda dziel i rządź, programowanie z nawrotami, programowanie zachłanne, dynamiczne, poprawność, złożoność obliczeniowa algorytmów)

- zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (np. reprezentacja danych liczbowych, arytmetyka i błędy zaokrągleń, tablice, napisy, pliki, wskaźniki i referencje, struktury dynamiczne, listy, stosy, kolejki, drzewa, drzewa BST, grafy, tablice haszujące)

- zna podstawowe algorytmy sortujące, grafowe, tekstowe, geometryczne

- zna podstawy teorii automatów i złożoności obliczeniowej

- ma podstawową wiedzę na temat architektury współczesnych procesorów i programowania niskopoziomowego

- zna zasady działania systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem współbieżności, bezpieczeństwa, zarządzania pamięcią, szeregowania zadań oraz synchronizacji i unikania konfliktów pomiędzy procesami

- ma wiedzę na temat zarządzania informacją, w tym systemów baz danych (np. modelowania i projektowania baz, relacyjnych modeli danych, organizacji i struktury danych wykorzystywanych w systemach baz danych, języka baz danych SQL)

- posiada wiedzę w zakresie inżynierii oprogramowania, w tym procesów wytwarzania oprogramowania, projektowania (np. wzorce projektowe, analiza i projektowanie obiektowe), narzędzi i środowiska wytwarzania oprogramowania (np. narzędzia do analizy wymagań i modelowania, UML), narzędzi do testowania, wersjonowania, utrzymywania oprogramowania

- ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym architektury sieci komputerowych, podstawowych protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych (np. TCP/IP, trasowanie, model klient-serwer, protokoły kryptograficzne, typy ataków sieciowych, mechanizmy obronne)

- ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych aspektów informatyki oraz zagadnień etycznych i prawnych związanych z zawodem informatyka (w szczególności odpowiedzialności zawodowej i etycznej, ochrony własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi)

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie informatyka

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi stosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką

- potrafi w sposób zrozumiały w mowie i w piśmie przedstawić poprawne rozumowanie matematyczne, formułować definicje i twierdzenia

- potrafi samodzielnie zanalizować prosty problem informatyczny, poczynając od jego precyzyjnego sformułowania i oceny złożoności, poprzez specyfikacje, wskazanie różnych rozwiązań, ocena rozwiązań, aż po szczegóły realizacji

- potrafi biegle programować w co najmniej kilku nowoczesnych językach programowania

- posiada umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, zarówno indywidualnie jak i w pracy zespołowej

- posiada umiejętności efektywnego posługiwania się oprogramowaniem istniejącym – systemami operacyjnymi, bazami danych, sieciami komputerowymi

- potrafi projektować, analizować pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz implementować algorytmy, wykorzystując podstawowe techniki algorytmiczne i struktury danych

- rozumie niskopoziomowe zasady wykonywania programów i wykorzystuje je w optymalizacji pisanych programów

- potrafi posługiwać się typowymi narzędziami środowiska programisty

- projektuje oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową

- potrafi dbać o bezpieczeństwo danych, systemów komputerowych i sieci; potrafi posługiwać się istniejącymi narzędziami kompresji i szyfrowania danych

- posiada umiejętności projektowania, modelowania i wykorzystywania systemów bazodanowych

- potrafi konfigurować proste sieci komputerowe; tworzyć aplikacje typu klient-serwer oraz aplikacje webowe

- potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML)

- potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych

- potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi

- umie zanalizować funkcjonalność prostego systemu informatycznego

- tworzy, ocenia i realizuje plan testowania

- umie posługiwać się wzorcami projektowymi

- potrafi mówić o zagadnieniach informatycznych zrozumiałym językiem

- potrafi przygotowywać opracowania oraz prace pisemne w języku polskim i w języku angielskim, dotyczące szczegółowych problemów i zagadnień informatycznych

- potrafi przygotowywać wystąpienia ustne także w języku obcym dotyczące szczegółowych zagadnień informatycznych

- potrafi pozyskiwać informacje z literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

- posługuje się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym (B2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- wykazuje gotowość do tego, aby nieustannie adaptować swoją wiedzę i praktyczne umiejętności do zmian zachodzących w informatyce; rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji

- potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu lub uzupełnieniu własnego zrozumienia danego tematu

- potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role; rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym

- potrafi odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

- jest świadom etycznych, prawnych i społecznych aspektów informatyzacji i umie przestrzegać odnoszących się do nich zasad w swojej działalności zawodowej

- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy