Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Bioinformatyka z biofizyką stosowaną, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WB-146-0-UD-4
  Nazwa: Bioinformatyka z biofizyką stosowaną, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: bioinformatyka z biofizyką stosowaną
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (od 16/17) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, bioinformatyka z biofizyką stosowaną
Drugi rok, bioinformatyka z biofizyką stosowaną

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

rozmowa kwalifikacyjna, dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na bioinformatyce z biofizyką stosowaną
Uprawnienia zawodowe:

W zależności od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań, absolwenci kierunku Bioinformatyka z biofizyką mają do wyboru kilka możliwości rozwoju zawodowego.

Jedną z nich jest praca stricte naukowa w krajowych lub zagranicznych ośrodkach akademickich lub badawczych. Wybór tej drogi wiąże się zwykle z podjęciem studiów doktoranckich.

Kolejna opcja to praca w charakterze specjalisty w przedsiębiorstwach – związanych np. z biotechnologią, przemysłem farmaceutycznym, ochroną zdrowia, czy też diagnostyką – w których wykorzystywane są zaawansowane metody pomiarowe, przeprowadzane są skomplikowane analizy danych, do projektowania nowych związków/leków stosuje się modelowanie komputerowe.

Wreszcie, ogólne przygotowanie informatyczne, obejmujące nowoczesne języki programowania, zaawansowane technologie sieciowe i analizę statystyczną danych daje absolwentom możliwość zatrudnienia w firmach z sektora IT.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 9/I/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2016/2017 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie podstawowych i zaawansowanych zagadnień biofizyki jako dziedziny badań układów biologicznych na poziomie molekularnym i systemowym, zna aktualne kierunki badań biofizycznych,

- ma wiedzę na temat fizycznych podstaw głównych metod badań biostrukturalnych (krystalografia, spektroskopie rezonansu magnetycznego, obrazowanie), rozumie mechanizm i skutki oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego w różnych zakresach długości fal na biomaterię,

- dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu metod modelowania układów biologicznych na poziomie atomowym, cząsteczkowym, komórkowym i systemowym; rozumie konsekwencje złożoności i nieliniowości w układach biologicznych,

- posiada aktualną wiedzę z zakresu struktury i funkcji genomu i proteomu; zna narzędzia wykorzystywane w ich badaniu,

- zna i rozumie zagadnienia biofizyczne związane z mechanizmami przekształcania energii na poziomie molekularnym,

- ma wiedzę w zakresie planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych poznanych w trakcie studiów; zna zasady finansowania badań naukowych i wie jak się starać o takie finansowanie; zna podstawy prawne niezbędne do uprawniania wyuczonego zawodu; zna regulacje prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej,

- zna podstawowe pojęcia i zagadnienia z dziedziny bioinformatyki,

- zna technologie umożliwiające pracę komputerów w sieciach, podstawowe protokoły komunikacyjne, zagadnienia dot. bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych,

- ma wiedzę z dziedziny matematyki wyższej, w szczególności: rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, algebry liniowej oraz analizy matematycznej,

- ma wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć chemii teoretycznej w ujęciu klasycznym i kwantowym,

- zna metody przetwarzania i analizy danych różnego rodzaju; w szczególności danych generowanych w naukach biomedycznych (np. sekwencje nukleotydowe i aminokwasowe, poziom ekspresji genów, tekst w języku naturalnym),

- posiada świadomość jedności nauki; zna zagadnienia filozofii przyrody.

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi przygotować przegląd literatury w języku polskim i angielskim pod kątem wybranego zagadnienia z zakresu biofizyki, bioinformatyki oraz ochrony własności intelektualnej, a także interesująco zreferować wybrany temat,

- potrafi wybrać metody modelowania komputerowego i zastosować je do rozwiązywania problemów z zakresu procesów fizykochemicznych, dynamicznych i regulacji w układach biomolekularnych

- potrafi dobrać odpowiednie metody biofizyczne i aparaturę do badania struktury i dynamiki układów biomolekularnych; stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy wymagane przy obsłudze tej aparatury; potrafi przeprowadzić dyskusję wyników eksperymentalnych uwzględniając błędy pomiarowe,

- potrafi pracować w zespołach interdyscyplinarnych, łączących badania teoretyczne i eksperymentalne bioukładów, w szczególności wykorzystujących modelowanie komputerowe; potrafi określić obszary wymagające dalszego samokształcenia,

- potrafi samodzielnie przygotować pisemną pracę, w formie rozprawy lub artykułu, która prezentuje wyniki przeprowadzonych własnych badań,

- opanował umiejętności językowe dla poziomu B2+,

- potrafi przeprowadzić analizę danych biologicznych z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów oprogramowania oraz serwisów internetowych dedykowanych zastosowaniom bioinformatycznym,

- potrafi przeprowadzić obliczenia struktury i własności cząsteczek lub grupy cząsteczek, umie obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie z dziedziny modelowania molekularnego oraz chemii obliczeniowej,

- potrafi przeprowadzić analizy statystyczne danych i zwizualizować ich wyniki; umie zarządzać przechowywaniem danych, tworzyć i przeszukiwać relacyjne bazy danych; wie, jak stosować analizy numeryczne do przetwarzania obrazów,

- potrafi skonfigurować komputery do pracy w podsieci, zabezpieczyć tak połączone komputery przed atakami sieciowymi, projektować oprogramowanie wykorzystujące komunikację w sieci internet oraz napisać programy komunikujące się przez sieć z wykorzystaniem protokołu TCP/IP.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie konieczność doskonalenia kompetencji zawodowych i ciągłego zapoznawania się z postępem wiedzy i odkryciami naukowymi z dziedziny nauk przyrodniczych, a w szczególności bioinformatyki, biofizyki i nauk pokrewnych; rozumie potrzebę ochrony dóbr własności intelektualnej,

- potrafi zainspirować innych najnowszymi osiągnięciami z dziedziny nauk przyrodniczych, a w szczególności z bioinformatyki, biofizyki i nauk pokrewnych,

- wie jakie są możliwości i ograniczenia w praktycznym zastosowaniu poznanej wiedzy,

- wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, wyposażenie i materiały, oraz poszanowanie pracy własnej i innych,

- umie pracować zarówno indywidualnie, jak i zespołowo, potrafi dopasować swoje działania do skutecznej realizacji wspólnego celu, umie terminowo realizować zadania i zdaje sobie sprawę z potrzeby regularnej pracy w projektach grupowych i indywidualnych,

- rozumie potrzebę zachowania krytycyzmu wobec informacji mających odniesienie do nauk przyrodniczych pochodzących z różnych źródeł, w tym dostępnej w środkach masowego przekazu; akceptuje potrzebę popularyzowania specjalistycznej wiedzy,

- ma krytyczny stosunek do uzyskanych przez siebie wyników; potrafi konstruktywnie dyskutować wyniki swoje i innych; jest otwarty na krytyczne uwagi innych; zdaje sobie sprawę z tego, że własne badania wnoszą wkład do wiedzy ogólnej,

- rozumie potrzebę i rolę modelowania w badaniach naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, a w szczególności z bioinformatyki, biofizyki i nauk pokrewnych,

- umie wskazywać zalety i wady alternatywnych sposobów rozwiązania problemów związanych z analizą i przetwarzaniem danych.