Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Biologia, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WBL-0011-2SO
  Nazwa: Biologia, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: biologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Biologii (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Barańska, Elżbieta Dusik-Hodurek, Małgorzata Kus
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, biologia
Drugi rok, biologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub wyższego stopnia. Dodatkowym kryterium dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów na kierunku innym niż biologia jest uzyskanie minimum 60% punktów możliwych do zdobycia podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na biologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada szeroką wiedzę z zakresu biologii objętego programem kształcenia. Dysponuje wiedzą teoretyczną pozwalającą na opis i interpretację procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie. Zna język obcy co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biologii. Jest przygotowany do pracy w instytutach naukowo-badawczych, do obsługi i prowadzenia badań materiału biologicznego wykorzystujących specjalistyczną aparaturę w różnego typu laboratoriach badawczych i diagnostycznych, w przemyśle, do pracy administracji państwowej oraz placówkach ochrony przyrody. Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności zawodowych, jest uprawniony do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego.

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu filozofii i metodologii nauk biologicznych.

Absolwent zna i rozumie molekularne podstawy funkcjonowania żywego organizmu, a w szczególności funkcje komórki oraz całego organizmu.

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu nauk ścisłych, niezbędne dla rozumienia funkcjonowania organizmów żywych, w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych.

Absolwent zna i rozumie problemy badawcze z pogranicza nauk biologicznych, które wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi z obszaru nauk ścisłych.

Absolwent zna i rozumie informacje z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych.

Absolwent zna i rozumie aktualną literaturę przedmiotu z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych.

Absolwent zna i rozumie dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych.

Absolwent zna i rozumie zna podstawowe zastosowania modelowania przebiegu zjawisk i procesów biologicznych przy użyciu algorytmów matematycznych, statystycznych oraz informatycznych.

Absolwent zna i rozumie zna zasady planowania badań oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w wybranych specjalnościach nauk biologicznych.

Absolwent zna i rozumie zna zasady finansowania badań oraz projektów wdrożeniowych w zakresie nauk biologicznych.

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Absolwent zna i rozumie zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Absolwent zna i rozumie zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biologii.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi stosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze właściwe dla wybranych specjalności nauk biologicznych.

Absolwent potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku polskim i angielskim.

Absolwent potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych w języku polskim i angielskim.

Absolwent potrafi wykazywać umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.

Absolwent potrafi zaplanować i wykonać zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Absolwent potrafi stosować zaawansowane narzędzia statystyczne oraz techniki numeryczne adekwatne do problemów studiowanej specjalności z zakresu nauk biologicznych.

Absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę specjalistyczną do interpretacji zebranych danych empirycznych oraz na tej podstawie formułować odpowiednie wnioski.

Absolwent potrafi krytycznie konfrontować informacje z zakresu nauk biologicznych

pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie wyciągać uzasadnione wnioski.

Absolwent potrafi przygotować prezentację pracy badawczej z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimediów.

Absolwent potrafi napisać pracę badawczą w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym, na podstawie własnych badań naukowych.

Absolwent potrafi występować publicznie w języku polskim i języku obcym, prezentując zagadnienia dotyczące wiadomości szczegółowych z zakresu nauk biologicznych.

Absolwent potrafi samodzielnie planować własną karierę zawodową lub naukową.

Absolwent potrafi wypowiadać się i pisać w zakresie nauk biologicznych w języku angielskim zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do interpretowania złożoności zjawisk i procesów biologicznych.

Absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Absolwent jest gotów do stosowania zasad ergonomii i jest świadomy odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych w trakcie pracy.

Absolwent jest gotów do potrafi planować prace zespołu, w szczególności w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem.

Absolwent jest gotów do rozpoznawania i respektowania zdania innych członków zespołu, szczególnie podwładnych.

Absolwent jest gotów do samokrytyki i wyciągania wniosków na podstawie autoanalizy.

Absolwent jest gotów do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki.

Absolwent jest gotów do konsekwentnego stosowania i upowszechniania zasady ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych.

Absolwent jest gotów do korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych.

Absolwent jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych oraz tworzenia warunków bezpiecznej pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii.

Absolwent jest gotów do aktualizacji wiedzy biologicznej i informacji o jej praktycznych zastosowaniach.

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.