Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Neurobiologia, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WBL-0307-2SO
  Nazwa: Neurobiologia, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: neurobiologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Dagmara Turchan
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, neurobiologia
Drugi rok, neurobiologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

testowy egzamin wstępny, dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na neurobiologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada rozbudowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu neurobiologicznych przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz umiejętność jej twórczego wykorzystania. Wiedza ta obejmuje przede wszystkim wiadomości na temat rozmaitych aspektów struktury i funkcji mózgu i innych części układu nerwowego, a szczególnie o związku pomiędzy mózgiem człowieka a jego zachowaniem. Absolwent posiada umiejętności praktyczne w posługiwaniu się metodami i technikami umożliwiającymi zaplanowanie i realizację własnych projektów badawczych. Absolwent posiada umiejętność analizy i interpretacji angielskojęzycznych publikacji naukowych z różnych obszarów neurobiologii. Posiada umiejętność prezentacji i dyskusji zawartości tych publikacji, a także wyników własnej pracy. Absolwent powinien wykazywać inicjatywę twórczą oraz podejmować działania zmierzające do rozwiązania postawionych przed nim problemów. Jest odpowiednio przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich na różnych kierunkach. Posiadana wiedza i nabyte umiejętności umożliwiają mu również podjęcie pracy naukowo-badawczej lub dydaktycznej w zakresie neurobiologii w instytucjach akademickich i naukowych placówkach badawczych.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna neurobiologiczne podłoże funkcji poznawczych mózgu i emocji

- zna neuropatologiczne i neuropsychologiczne podłoże zaburzeń funkcji mózgu oraz możliwości ich terapii

- zna molekularne podłoże interakcji układu nerwowego z innymi układami organizmu

- rozumie możliwości i ograniczenia zastosowania eksperymentu w badaniach psychofizjologicznych i neuropsychologicznych na ludziach

- rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk i procesów związanych z różnorakimi czynnościami mózgu

- zna i rozumie zasady metodologii nauk przyrodniczych

- zna pojęcia, narzędzia i metody z zakresu neuroinformatyki

- zna podstawowe metody modelowania procesów zachodzących w sieciach nerwowych i rozumie potrzeby ich stosowania

- zna zasady planowania badań z zastosowaniem narzędzi i technik badawczych z zakresu neurobiologii

- zna zasady finansowania projektów badawczych i aplikacyjnych w zakresie neurobiologii

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium

- zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu neurobiologii

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi stosować zaawansowane techniki mikroskopowe w badaniach z dziedziny neurobiologii

- potrafi stosować techniki elektrofizjologiczne w badaniach z dziedziny neurobiologii

- potrafi stosować techniki biologii molekularnej w badaniach z dziedziny neurobiologii

- biegle wykorzystuje aktualną literaturę naukową z zakresu neurobiologii w języku polskim i w języku angielskim

- wykazuje krytycyzm w analizie i selekcji informacji z literatury naukowej, internetu a szczególnie dostępnej w masowych mediach

- potrafi zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego

- posługuje się zaawansowanymi metodami matematycznymi i statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi adekwatnymi do problemów z zakresu neurobiologii

- zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski

- wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł

- potrafi przygotować wystąpienie ustne, dotyczące własnych prac badawczych, z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej

- wykazuje umiejętność napisania doniesienia naukowego w języku polskim i języku obcym na podstawie własnych prac badawczych

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim i języku angielskim, dotyczące zagadnień szczegółowych z zakresu neurobiologii

- potrafi samodzielnie planować własną karierę zawodową lub naukową

- ma umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- potrafi planować pracę zespołu, w szczególności w zakresie przydziału obowiązków i zarządzania czasem, respektując zdanie innych członków zespołu

- potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie analizy swoich umiejętności, postaw i działań

- wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt, za pracę własną i innych oraz szanuje pracę wykonywaną przez innych

- w swoich działaniach kieruje się zasadami etyki badań naukowych; wykazuje postawę krytyczną wobec plagiatu

- rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu neurobiologii i innych nauk przyrodniczych, także pod kątem jej zastosowań praktycznych

- ma świadomość zagrożeń, powstających w związku ze stosowaniem technik badawczych i wykazuje odpowiedzialność na bezpieczeństwo pracy własnej i innych osób

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy