Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Ecology and Evolution, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WBNZ-130-0-UD-4
  Nazwa: Ecology and Evolution, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: Ecology and Evolution
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Nauk o Środowisku (od 13/14) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, Ecology and Evolution
Drugi rok, Ecology and Evolution

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - ecology and evolution
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem tych które są przydatne w rozwiązywaniu współczesnych problemów ekologicznych i w badaniach ewolucyjnych. Czynna znajomość języka angielskiego, pozwoli absolwentom na kontynuowanie kształcenia w szkołach doktorskich na najlepszych uniwersytetach w Polsce i zagranicą. Dzięki nabytym w pracy laboratoryjnej i terenowej praktycznym umiejętnościom, absolwent potrafi zaprojektować badania terenowe i eksperymentalne, a dzięki znajomości statystyki potrafi stosować odpowiednie testy i analizować uzyskane wyniki. Absolwent posiada umiejętność krytycznej selekcji informacji oraz zdolność wykonania rzetelnej analizy badanego problemu z wykorzystaniem wiedzy ogólnej. Potrafi pracować w zespole i wykazuje kompetencje konieczne do pracy na różnych stanowiskach i poziomach odpowiedzialności zawodowej. Dzięki wysokim kwalifikacjom, absolwent ma szansę na zatrudnienie w instytucjach administracji państwowej i unijnej oraz w organizacjach i agendach pozarządowych.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 7/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów Ecology and Evolution, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Ecology and Evolution na drugim stopniu studiów, od roku akademickiego 2013/2014. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- interpretuje złożoność procesów ekologicznych i zjawisk w przyrodzie, w oparciu o dowody empiryczne z różnych dyscyplin

- ma wiedzę z zakresu metodologii nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i ewolucjonizmu oraz dokonuje krytycznej analizy danych z wykorzystaniem adekwatnych metod matematycznych i statystycznych

- ma konieczną wiedzę z zakresu nauk ekologicznych i ścisłych niezbędną dla rozumienia związków, zależności i funkcjonowania organizmów w środowisku

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekologii, ewolucjonizmu i wybranych specjalności nauk biologicznych, dzięki której dostrzega związki i zależności na różnych poziomach funkcjonowania środowiska przyrodniczego

- zna aktualne i rozpoznaje nowe globalne zagrożenia środowiska przyrodniczego

- ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zależności i mechanizmów ewolucji

- zna i na bieżąco śledzi istotne osiągnięcia naukowe i trendy rozwojowe nauki w zakresie ekologii, ewolucjonizmu i biologii molekularnej

- dostrzega dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych

- wskazuje najistotniejsze trendy rozwoju nauk biologicznych w zakresie ekologii i ewolucji

- zna podstawowe i zaawansowane metody modelowania przebiegu zjawisk i procesów biologicznych przy użyciu metod matematycznych, statystycznych oraz informatycznych,

- zna zasady planowania badań, weryfikowania hipotez badawczych oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w ekologii i biologii molekularnej

- dysponuje wiedzą dotyczącą sposobów pozyskiwania i rozliczania projektów naukowych i wdrożeniowych w zakresie nauk biologicznych

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

- zna, rozumie i stosuje zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu ekologii

UMIEJĘTNOŚCI

- stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze właściwe dla różnych dziedzin ekologii

- potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku angielskim

- posługuje się specjalistyczną terminologią ekologiczną i biologiczna w języku angielskim

- wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych

- potrafi zaplanować i wykonać zadania badawcze lub ekspertyzę pod kierunkiem opiekuna naukowego

- stosuje zaawansowane narzędzia statystyczne oraz techniki numeryczne adekwatne do rozwiązywania problemów w ekologii i w naukach pokrewnych

- wykorzystuje wiedzę specjalistyczną do interpretacji zebranych danych empirycznych i wyciągania odpowiednich wniosków

- formułuje poprawne wnioski i sądy w oparciu o zebrane dane empiryczne

- potrafi przygotować prezentację naukową z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimedialnej

- wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku angielskim prezentującej własne badania i odkrycia naukowe

- posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu ekologii, ewolucjonizmu i dziedzin pokrewnych

- samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową

- ma umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- umie pracować w zespole przyjmując różne role, potrafi planować prace w szczególności w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem

- potrafi wysłuchać, zaakceptować lub odrzucić zdanie innych członków zespołu, szczególnie podwładnych

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

- potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy

- identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki

- konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych

- ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych

- wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych oraz tworzenie warunków bezpiecznej pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii

- systematycznie aktualizuje wiedzę biologiczną i informacje o jej praktycznych zastosowaniach

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy