Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Biologia, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WBNZ-n011-0-UD-4
  Nazwa: Biologia, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: biologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Biologii (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Barańska, Małgorzata Kus, Elżbieta Dusik-Hodurek
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, biologia
Drugi rok, biologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub wyższego stopnia. Dodatkowym kryterium dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów na kierunku innym niż biologia jest uzyskanie minimum 60% punktów możliwych do zdobycia podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na biologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada szeroką wiedzę z zakresu biologii objętego programem kształcenia. Dysponuje wiedzą teoretyczną pozwalającą na opis i interpretację procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie. Zna język obcy co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biologii. Jest przygotowany do pracy w instytutach naukowo-badawczych, do obsługi i prowadzenia badań materiału biologicznego wykorzystujących specjalistyczną aparaturę w różnego typu laboratoriach badawczych i diagnostycznych, w przemyśle, do pracy administracji państwowej oraz placówkach ochrony przyrody. Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności zawodowych, jest uprawniony do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- interpretuje złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego

- ma wiedzę z zakresu filozofii metodologii nauk biologicznych

- ma konieczną wiedzę z zakresu nauk ścisłych niezbędną dla rozumienia funkcjonowania organizmów żywych w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych

- rozpoznaje problemy badawcze z pogranicza nauk biologicznych, które wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi z obszaru nauk ścisłych

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych

- śledzi aktualną literaturę przedmiotu z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych

- dostrzega dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych

- wskazuje najistotniejsze trendy rozwoju nauk biologicznych w zakresie wybranej specjalności

- zna podstawowe zastosowania modelowania przebiegu zjawisk i procesów biologicznych przy użyciu algorytmów matematycznych, statystycznych oraz informatycznych

- zna zasady planowania badań oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w wybranych specjalnościach nauk biologicznych

- zna zasady finansowania badań oraz projektów wdrożeniowych w zakresie nauk biologicznych

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

- zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biologii

UMIEJĘTNOŚCI

- stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze właściwe dla wybranych specjalności nauk biologicznych

- potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

- posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych w języku polskim i angielskim

- wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych

- potrafi zaplanować i wykonać zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego

- stosuje zaawansowane narzędzia statystyczne oraz techniki numeryczne adekwatne do problemów studiowanej specjalności z zakresu nauk biologicznych

- wykorzystuje wiedzę specjalistyczną do interpretacji zebranych danych empirycznych oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski

- konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk biologicznych pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski

- potrafi przygotować prezentację pracy badawczej z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimediów

- wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych

- posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk biologicznych

- samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową

- ma umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- potrafi planować prace zespołu, w szczególności w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem

- potrafi rozpoznać i respektować zdanie innych członków zespołu, szczególnie podwładnych

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

- potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki

- konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych

- ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych

- wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych oraz tworzenie warunków bezpiecznej pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii

- systematycznie aktualizuje wiedzę biologiczną i informacje o jej praktycznych zastosowaniach - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy