Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WBNZ-n011-0-ZD-6
  Nazwa: Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: biologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Biologii (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Barańska, Małgorzata Kus, Elżbieta Dusik-Hodurek
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, biologia
Drugi rok, biologia
Trzeci rok, biologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat biologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologii opartą na szerokiej podstawie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz umiejętność jej wykorzystania w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie się posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu biologii. Jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, pracy w laboratoriach w zakresie wykonywania podstawowej analityki i prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny oraz w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody. Zrealizowanie akademickiego programu kształcenia uprawnia absolwenta studiów pierwszego stopnia do dalszego zdobywania wiedzy na studiach drugiego stopnia.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne

- rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych

- rozumie znaczenie matematyki i metod statystycznych oraz metod numerycznych w interpretacji zjawisk procesów biologicznych

- ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii w zakresie koniecznym dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów biologicznych

- ma wiedzę w zakresie budowy, właściwości i funkcji mikrocząstek biologicznych

- wyjaśnia mechanizmy molekularne szlaków metabolicznych

- zna mechanizmy molekularne przekazywania informacji genetycznej i regulacji jej ekspresji

- opisuje przebieg procesów fizjologicznych w organizmie oraz rozumie ich znaczenie

- opisuje budowę i funkcjonowanie organizmów na poziomie komórek, tkanek i narządów oraz rozumie zależności funkcjonalne między nimi i na poziomie organizmu

- objaśnia uwarunkowania środowiskowe życia organizmów

- opisuje mechanizmy funkcjonowania organizmów na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu

- rozumie mechanizmy ewolucji

- wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii biologicznej

- zna tło historyczne rozwoju nauk biologicznych, w szczególności dotyczące stosowanych w nich metod badawczych

- zna podstawowe zasady rozpoznawania roślin i zwierząt

- zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w biologii molekularnej, biochemii

- zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach na poziomie komórki

- zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach struktury i funkcji fizjologicznych organizmów wielokomórkowych

- zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach interakcji organizmów ze środowiskiem

- zna zasady stosowania technik inżynierii genetycznej i komórkowej oraz biotechnologii i możliwości ich praktycznego wykorzystywania

- rozumie związki między osiągnięciami nauk biologicznych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z zachowaniem różnorodności biologicznej

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biologii

UMIEJĘTNOŚCI

- stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach biologicznych

- czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu nauk biologicznych w języku polskim

- czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim

- wykorzystuje dostępne bazy danych informacji naukowej z poszanowaniem prawa autorskiego

- wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach

- wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla nauk biologicznych pod kierunkiem opiekuna naukowego

- stosuje na poziomie podstawowym metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych

- przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne

- potrafi przeprowadzać analizę informacji pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski

- potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach

- potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin biologii i dyscyplin pokrewnych do rozwiązywania problemów badawczych

- potrafi komunikować się z innymi biologami wykorzystując różne kanały komunikacji i posługując się poprawnym językiem biologicznym

- potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie naukowe problemu lub zadania badawczego z zakresu nauk biologicznych

- potrafi przygotować prezentację oraz zreferować w języku polskim i języku obcym wybrany problem biologiczny

- potrafi planować swoja edukację oraz uczyć się w sposób samodzielny i ukierunkowany

- ma umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, jest świadom potrzeby planowania i wykazuje odpowiedzialność za rozwój własnej kariery zawodowej i osobistej

- potrafi współdziałać i pracować w grupie jako jej członek, a także kierować pracami niewielkiego zespołu

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu

- jest świadom potrzeby ciągłego przystosowywania się do zmieniających się wyzwań i elastyczności w podejmowaniu decyzji

- jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia

- ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania własne i działania innych osób, kieruje się zasadami etyki

- wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy