Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Biologia i geologia (ochrona przyrody), stacjonarne II stopnia

Ten program nie jest już aktywny (nie jest wyświetlany w katalogu i prawdopodobnie nie ma możliwości zapisania się na niego)

Informacje o programie studiów

  Kod: WBNZ-n304-1-UD-4
  Nazwa: Biologia i geologia (ochrona przyrody), stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki: biologia i geologia - ochrona przyrody
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Botaniki (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Nauk Geologicznych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, biologia i geologia
Drugi rok, biologia i geologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na biologii
Magisterium na geologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku po studiach drugiego stopnia ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej i rozumie złożoność problemów związanych z szeroko pojętą ochroną przyrody. Posiada umiejętność doboru i stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych z zakresu biologii i geologii przydatnych w ochronie przyrody ożywionej i nieożywionej.

Absolwent studiów II. stopnia potrafi zaplanować pracę zespołu i właściwie rozplanować i nadzorować realizację określonego przedsięwzięcia. Posiada umiejętność wyszukiwania rozwiązań przydatnych w ochronie zasobów przyrody, zna zasady planowania badań z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi badawczych. Ponadto umie sporządzić profesjonalną dokumentację stanowiska przyrody ożywionej i nieożywionej, zarówno w aspekcie przyrodniczym jak też w zakresie formalno-prawnym.

Nabyte umiejętności i kompetencje umożliwiają podejmowanie decyzji formalno – prawnych w zakresie ochrony przyrody, kompetentne rozwiązywanie zagadnień i problemów badawczych oraz współpracę w zespołach zajmujących się zagadnieniami kompleksowej ochrony przyrody na danym obszarze. Pozwalają też znaleźć zatrudnienie zarówno w instytutach badawczych, uczelniach jak też w placówkach terenowych zajmujących się projektami zagospodarowania przestrzennego.

Nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają kontynuowanie kształcenia na studiach trzeciego stopnia na kierunkach z zakresu nauk przyrodniczych.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- rozumie złożone zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie ożywionej i nieożywionej

- konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biologicznych i geologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych na rzecz ochrony przyrody

- rozumie złożoność problemów związanych z ochroną przyrody ożywionej i nieożywionej

- dostrzega najnowsze kierunki rozwoju nauk biologicznych i geologicznych i wyszukuje rozwiązania przydatne w ochronie zasobów przyrody

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej i studiuje na bieżąco literaturę dotyczącą ochrony przyrody

- ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów związanych z antropogenicznymi przemianami środowiska przyrodniczego

- ma wiedzę w zakresie metod statystycznych na poziomie prognozowania i modelowania przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz rozumie potrzebę stosowania narzędzi informatycznych

- zna zasady planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w celu ochrony zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej

- ma wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych związanych z ochroną zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

- zna zasady ochrony własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej

UMIEJĘTNOŚCI

- posiada umiejętność doboru i stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych z zakresu biologii i geologii przydatnych w ochronie przyrody, zwłaszcza związanych z realizowaną specjalnością

- biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim, dotyczącą ochrony przyrody w zakresie biologii i geologii

- czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim

- wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza pochodzących ze źródeł elektronicznych

- planuje i wykonuje badania terenowe pod kierunkiem opiekuna naukowego

- stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym

- zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski

- wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych krytycznych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł

- wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej oraz multimediów

- umie pisać prace badawcze w języku polskim oraz krótkie doniesienia naukowe w języku angielskim na podstawie własnych badań i obserwacji

- ma umiejętności z języka angielskiego z nauk biologicznych i geologicznych w zakresie specjalności, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- potrafi w sposób samodzielny i ukierunkowany planować własną karierę zawodową lub naukową

- ma umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych i geologicznych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- widzi potrzebę stałego zgłębiania wiedzy, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi zaplanować pracę zespołu i właściwie rozplanować czas pracy

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

- potrafi realnie oceniać swoje umiejętności, postawy i działania

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z etyką zawodową

- rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy

- ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania

- wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie ergonomicznych i bezpiecznych warunków pracy

- systematycznie aktualizuje wiedzę z zakresu nauk biologicznych i geologicznych, przydatną w ochronie przyrody i zna jej praktyczne zastosowania zwłaszcza w ochronie przyrody

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy