Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Neurobiologia, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WBNZ-n307-0-UD-4
  Nazwa: Neurobiologia, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: neurobiologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Dagmara Turchan
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, neurobiologia
Drugi rok, neurobiologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

testowy egzamin wstępny, dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na neurobiologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada rozbudowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu neurobiologicznych przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz umiejętność jej twórczego wykorzystania. Wiedza ta obejmuje przede wszystkim wiadomości na temat rozmaitych aspektów struktury i funkcji mózgu i innych części układu nerwowego, a szczególnie o związku pomiędzy mózgiem człowieka a jego zachowaniem. Absolwent posiada umiejętności praktyczne w posługiwaniu się metodami i technikami umożliwiającymi zaplanowanie i realizację własnych projektów badawczych. Absolwent posiada umiejętność analizy i interpretacji angielskojęzycznych publikacji naukowych z różnych obszarów neurobiologii. Posiada umiejętność prezentacji i dyskusji zawartości tych publikacji, a także wyników własnej pracy. Absolwent powinien wykazywać inicjatywę twórczą oraz podejmować działania zmierzające do rozwiązania postawionych przed nim problemów. Jest odpowiednio przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Posiadana wiedza i nabyte umiejętności umożliwiają mu również podjęcie pracy naukowo-badawczej lub dydaktycznej w zakresie neurobiologii w instytucjach akademickich i naukowych placówkach badawczych.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna neurobiologiczne podłoże funkcji poznawczych mózgu i emocji

- zna neuropatologiczne i neuropsychologiczne podłoże zaburzeń funkcji mózgu oraz możliwości ich terapii

- zna molekularne podłoże interakcji układu nerwowego z innymi układami organizmu

- rozumie możliwości i ograniczenia zastosowania eksperymentu w badaniach psychofizjologicznych i neuropsychologicznych na ludziach

- rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk i procesów związanych z różnorakimi czynnościami mózgu

- zna i rozumie zasady metodologii nauk przyrodniczych

- zna pojęcia, narzędzia i metody z zakresu neuroinformatyki

- zna podstawowe metody modelowania procesów zachodzących w sieciach nerwowych i rozumie potrzeby ich stosowania

- zna zasady planowania badań z zastosowaniem narzędzi i technik badawczych z zakresu neurobiologii

- zna zasady finansowania projektów badawczych i aplikacyjnych w zakresie neurobiologii

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium

- zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu neurobiologii

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi stosować zaawansowane techniki mikroskopowe w badaniach z dziedziny neurobiologii

- potrafi stosować techniki elektrofizjologiczne w badaniach z dziedziny neurobiologii

- potrafi stosować techniki biologii molekularnej w badaniach z dziedziny neurobiologii

- biegle wykorzystuje aktualną literaturę naukową z zakresu neurobiologii w języku polskim i w języku angielskim

- wykazuje krytycyzm w analizie i selekcji informacji z literatury naukowej, internetu a szczególnie dostępnej w masowych mediach

- potrafi zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego

- posługuje się zaawansowanymi metodami matematycznymi i statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi adekwatnymi do problemów z zakresu neurobiologii

- zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski

- wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł

- potrafi przygotować wystąpienie ustne, dotyczące własnych prac badawczych, z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej

- wykazuje umiejętność napisania doniesienia naukowego w języku polskim i języku obcym na podstawie własnych prac badawczych

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim i języku angielskim, dotyczące zagadnień szczegółowych z zakresu neurobiologii

- potrafi samodzielnie planować własną karierę zawodową lub naukową

- ma umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- potrafi planować pracę zespołu, w szczególności w zakresie przydziału obowiązków i zarządzania czasem, respektując zdanie innych członków zespołu

- potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie analizy swoich umiejętności, postaw i działań

- wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt, za pracę własną i innych oraz szanuje pracę wykonywaną przez innych

- w swoich działaniach kieruje się zasadami etyki badań naukowych; wykazuje postawę krytyczną wobec plagiatu

- rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu neurobiologii i innych nauk przyrodniczych, także pod kątem jej zastosowań praktycznych

- ma świadomość zagrożeń, powstających w związku ze stosowaniem technik badawczych i wykazuje odpowiedzialność na bezpieczeństwo pracy własnej i innych osób

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy