Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Neurobiologia, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WBNZ-n307-0-ZD-6
  Nazwa: Neurobiologia, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: neurobiologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Dagmara Turchan
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, neurobiologia
Drugi rok, neurobiologia
Trzeci rok, neurobiologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na neurobiologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę obejmującą podstawowe przedmioty neurobiologiczne, z elementami psychologii, opartą na szerokiej podstawie nauk ścisłych. Jest przygotowany do obsługi prostej aparatury badawczej, pracy w laboratoriach w zakresie wykonywania podstawowej analityki i prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny. Opanował język angielski, co najmniej na poziomie B2 (według kryteriów biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Posiada umiejętność zdobywania nowej wiedzy z zasobów światowej literatury z różnych obszarów. Kompetencje merytoryczne umożliwiają mu podjęcie pracy zawodowej w placówkach naukowo-badawczych i medycznych oraz podjęcie różnego rodzaju studiów uzupełniających (II stopnia), w tym przede wszystkim na kierunkach: neurobiologia i biologia.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- opisuje molekularne podstawy funkcjonowania organizmów żywych

- posiada wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów biologicznych

- opisuje budowę i funkcje komórek zwierzęcych ze szczególnym uwzględnieniem cech komórki nerwowej

- wymienia podstawowe zasady dziedziczenia

- rozumie podstawowe mechanizmy ewolucji

- zna podstawy systematyki zwierząt

- rozumie znaczenie metod statystycznych i numerycznych dla opisu i interpretacji zjawisk i procesów biologicznych

- rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu podłoża procesów neurobiologicznych

- opisuje budowę i funkcje fizjologiczne narządów i układów u kręgowców

- opisuje budowę i rozwój osobniczy somatycznego i autonomicznego układu nerwowego kręgowców

- zna budowę i funkcje narządów zmysłów zwierząt kręgowych i bezkręgowców

- rozumie znaczenie procesów ewolucyjnych w rozwoju filogenetycznym układu nerwowego

- opisuje neurofizjologiczne mechanizmy funkcjonowania komórek nerwowych i ich zespołów

- opisuje neurofizjologiczne mechanizmy funkcjonowania układów zmysłowych i ruchowych oraz mózgowia ssaków

- zna i rozumie neuronalne podłoże i mechanizmy zachowania zwierząt i ludzi

- zna i rozumie neurobiologiczne podłoże funkcji psychicznych mózgu człowieka: percepcji, pamięci, emocji, świadomości a także relacje pomiędzy mózgiem a umysłem

- zna związki układu nerwowego z układem endokrynnym i układem odpornościowym

- opisuje efekty działania leków i związków toksycznych na układ nerwowy

- opisuje korelaty fizjologiczne procesów umysłowych

- zna podstawowe pojęcia, metody i teorie psychologii

- ma wiedzę w zakresie podstawowych narzędzi i technik stosowanych w badaniach neurobiologicznych

- rozumie związki pomiędzy osiągnięciami neurobiologii a możliwościami ich wykorzystania w praktyce

- definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu neurobiologii

UMIEJĘTNOŚCI

- dokonuje pomiarów oraz ocenia wiarygodność podstawowych wielkości fizycznych i chemicznych

- stosuje podstawowe techniki badawcze z zakresu cytologii i histologii

- stosuje podstawowe techniki badawcze z zakresu biochemii

- wykonuje proste preparaty tkanki nerwowej

- rozumie literaturę z zakresu neurobiologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem krótkie teksty naukowe w języku angielskim

- wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury, internetu i masowych mediów, mającej odniesienie do neurobiologii

- potrafi posługiwać się elektronicznymi bazami danych, zawierającymi literaturę naukową

- wykonuje samodzielnie lub w zespole proste zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna

- posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi i technikami informatycznymi do opisu zjawisk i analizy danych

- wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł

- umie przygotować w języku polskim i języku angielskim dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu neurobiologii

- posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku angielskim, dotyczących zagadnień z zakresu neurobiologii, w których wykorzystuje język naukowy

- uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany; potrafi planować swoją edukację

- ma umiejętności językowe, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- widzi potrzebę uczenia się przez całe życie i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz kierować małym zespołem

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu

- konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na podstawach empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biologicznych

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia

- wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy