Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Biologia i geografia, stacjonarne I stopnia

Ten program nie jest już aktywny (nie jest wyświetlany w katalogu i prawdopodobnie nie ma możliwości zapisania się na niego)

Informacje o programie studiów

  Kod: WBNZ-n312-0-ZD-6
  Nazwa: Biologia i geografia, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: biologia i geografia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Nauk o Środowisku (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Małgorzata Biel
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, biologia i geografia
Drugi rok, biologia i geografia
Trzeci rok, biologia i geografia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na biologii i geografii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o Ziemi oraz ogólnych zagadnień biologii opartych na metodologii nauk eksperymentalnych. Rozumie mechanizmy funkcjonowania przyrody na różnych poziomach organizacji, w tym w szczególności relacje między przyrodą ożywioną i nieożywioną, co pozwala podejmować decyzje dotyczące problemów ochrony przyrody i środowiska. Posiada umiejętność rozpoznawania elementów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz rozwiązywania problemów w zakresie relacji "człowiek-środowisko". Potrafi logicznie gromadzić, przetwarzać i werbalizować informacje naukowe, jest również dobrze przygotowany do pracy zespołowej.

Absolwent może być pracownikiem administracji publicznej, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych i laboratoriów specjalizujących się w analizach środowiskowych. Szczególnie jest predysponowany do podjęcia pracy w zakresie monitoringu przyrodniczego oraz zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo. Jest odpowiednio przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, a także do nauczania przedmiotu przyroda w szkołach podstawowych oraz biologii lub geografii w gimnazjach po zaliczeniu odpowiedniego szkolenia pedagogicznego.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- rozumie funkcjonowanie organizmów żywych w kontekście procesów zachodzących w środowisku

- definiuje i interpretuje zjawiska i procesy przyrodnicze opierając się na podstawach empirycznych

- rozumie znaczenie metod matematycznych i statystycznych dla rozwoju nauk przyrodniczych

- zna podstawowe prawa, teorie i koncepcje w zakresie matematyki, fizyki i chemii niezbędne dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych

- zna najważniejsze problemy współczesnej biologii środowiskowej i geografii fizycznej oraz ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi

- rozpoznaje podstawowe plany budowy organizmów, wskazuje podobieństwa i różnice w ich funkcjonowaniu

- rozumie znaczenie teorii ewolucji w wyjaśnianiu zjawisk i procesów przyrodniczych

- rozpoznaje i opisuje zjawiska zachodzące w atmosferze, hydrosferze i litosferze

- rozpoznaje i opisuje kluczowe elementy przyrody ożywionej i nieożywionej

- identyfikuje zjawiska i procesy zachodzące na poziomie biosfery, ekosystemu i populacji

- zna podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi

- rozumie podstawowe procesy społeczno-ekonomiczne istotne dla funkcjonowania naturalnych procesów przyrodniczych

- jest świadomy skutków oddziaływania człowieka na środowisko

- ma podstawową wiedzę o analizie i wizualizacji danych geograficznych

- zna tło historyczne rozwoju nauk przyrodniczych i zauważa nieustający postęp w stosowanych w tych dziedzinach metodach badawczych

- opisuje zjawiska przyrodnicze wykorzystując podstawową wiedzę z zakresu statystyki i matematyki

- zna podstawowe narzędzia i techniki badawcze stosowane w badaniach interakcji organizmów ze środowiskiem

- rozumie związki między osiągnięciami biologii środowiskowej i geografii fizycznej a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym dla zachowania różnorodności biologicznej

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i korzystania z informacji patentowych

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę o oddziaływaniu człowieka na środowisko

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi zasadnie posługiwać się podstawowym laboratoryjnym i terenowym sprzętem pomiarowym

- stosuje podstawowe techniki badawcze wykorzystywane w prostych badaniach przyrodniczych

- rozumie i poprawnie interpretuje teksty naukowe w języku polskim z zakresu biologii środowiskowej i geografii fizycznej

- czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim

- wykazuje krytycyzm w korzystaniu z dostępnych źródeł informacji naukowej

- wykonuje zlecone proste zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego

- stosuje na poziomie podstawowym metody statystyczne, algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych

- przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne

- wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł

- w rozwiązywaniu problemów naukowych potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin naukowych w szczególności z biologii i geografii

- wykorzystuje poprawny język naukowy w dyskusjach z przyrodnikami

- umie przygotować w języku polskim i języku angielskim udokumentowane opracowanie analizy problemu lub zadania badawczego z zakresu biologii środowiskowej i geografii fizycznej

- potrafi przygotować i zreferować odpowiednio zaplanowaną prezentację dotyczącą wybranego problemu w języku polskim i angielskim

- uczy się samodzielnie w sposób zaplanowany i ukierunkowany

- ma umiejętności językowe w zakresie biologii i geografii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi odpowiednio określić priorytety dla realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

- odpowiedzialnie stosuje sprzęt laboratoryjny i terenowy, szanuje pracę kolegów i nauczycieli

- uczciwie i rzetelnie wykonuje pomiary i analizy, kieruje się zasadami etyki

- rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

- dba o bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia

- wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy