Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Chemia, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WCH-0014-1SO
  Nazwa: Chemia, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: chemia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Chemii (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Monika Jurek
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, chemia
Drugi rok, chemia
Trzeci rok, chemia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na chemii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, laboratoriach chemicznych oraz w administracji publicznej.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA:

− dysponuje wiedzą z matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi w chemii

− dysponuje wiedzą z zakresu fizyki umożliwiającą rozumienie zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie oraz wykorzystywania praw przyrody w technice i życiu codziennym

− dysponuje wiedzą z zakresu podstaw metod obliczeniowych oraz oprogramowania użytkowego pozwalającą na ich stosowanie w życiu codziennym i zawodowym

− dysponuje wiedzą z zakresu nauk biologicznych umożliwiającą dokonywanie opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej

− dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów chemii pozwalającą na:

a) posługiwanie się terminologią i nomenklaturą chemiczną; omówienie właściwości pierwiastków i związków chemicznych w oparciu o układ okresowy oraz stanów materii, charakteryzowanie podstawowych typów reakcji chemicznych oraz ich mechanizmów w aspekcie termodynamicznym i kinetycznym;

b) wykorzystanie podstawowych metod kwantowochemicznych do opisu właściwości, struktury i reaktywności układów chemicznych;

c) określanie podstawowych właściwości w tym także stereochemii oraz reaktywności związków nieorganicznych i organicznych oraz głównych metod ich syntezy;

d) określanie relacji między strukturą a reaktywnością połączeń chemicznych w tym także związków biologicznie aktywnych i makromolekuł;

e) interpretację i dokonywanie opisu fenomenologicznego i molekularnego procesów i właściwości fizykochemicznych;

f) stosowanie podstawowych technik i narzędzi badawczych właściwych dla nauk chemicznych, a w szczególności stosowanie zasad i procedur analizy chemicznej i podstawowych technik badań strukturalnych, w tym spektroskopii

− dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie wybranych działów chemii

− dysponuje wiedzą z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych, jak również podstawowe regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym

− dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną

− zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

− potrafi przedstawić i wyjaśnić związki między osiągnięciami chemii i nauk pokrewnych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju

− zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych

UMIEJĘTNOŚCI:

− potrafi posługiwać się metodami matematycznymi w chemii, posiada umiejętność opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych oraz zdolność abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu fizyki i chemii

− posiada umiejętność pomiaru, wyznaczania wielkości fizykochemicznych, przeprowadzania analizy statystycznej oraz krytycznej oceny wiarygodności wyników oznaczeń

− posiada umiejętność stosowania metod obliczeniowych oraz oprogramowania użytkowego w życiu codziennym i zawodowym

− posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami biochemii i wykorzystania prostych procesów biologicznych w chemii i technice

− posiada podstawową umiejętność syntezowania, oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych

− posiada rozszerzone umiejętności w zakresie wybranego działu chemii

− zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potrafi tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka

− posiada podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji

− potrafi rozwiązywać proste problemy o charakterze jakościowym i ilościowym, w tym potrafi planować i wykonywać badania (eksperymentalne bądź teoretyczne) oraz odpowiednio analizować ich wyniki

− potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

− potrafi odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz pracować w zespołach interdyscyplinarnych

− potrafi w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia związane z chemią i pokrewnymi dziedzinami

− potrafi uczyć się samodzielnie

− posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

− posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

− posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

− rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (uczenia się) przez całe życie

− potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

− potrafi odpowiednio określić priorytety służące planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

− prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

− dba o jakość i staranność wykonywanych zadań

− potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym odpowiedzialność; potrafi realnie określić zagrożenia dla środowiska

− wykazuje umiejętność adaptacji do nowych sytuacji

− podejmuje decyzje w oparciu o racjonalne przesłanki