Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Chemia medyczna, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WCh-161-0-UD-4
  Nazwa: Chemia medyczna, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: chemia medyczna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Chemii (od 18/19) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, chemia medyczna
Drugi rok, chemia medyczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Średnia ocen ze studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na chemii medycznej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci kierunku studiów Chemia medyczna posiadają interdyscyplinarne wykształcenie w dziedzinie nauk chemicznych, poszerzone o wybrane zagadnienia z nauk biologicznych, farmaceutycznych oraz medycznych. Są przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach naukowych i przemysłowych zarówno w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego, jak i w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, biomedycznym i dziedzinach pokrewnych.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA:

- Dysponuje zaawansowaną wiedzą ogólną z zakresu chemii i nauk pokrewnych pozwalającą na tworzenie nowych związków bioaktywnych i metodyki weryfikacji ich aktywności biologicznej

- Dysponuje zaawansowaną wiedzą ogólną z zakresu zaawansowanych technik analitycznych i spektroskopowych wykorzystywanych w chemii medycznej

- Dysponuje szczegółową wiedzą dotyczącą analizy retrosyntetycznej oraz planowania strategii i taktyki syntezy organicznej

- Dysponuje szczegółową wiedzą dotyczącą wykorzystania różnych materiałów w biomedycynie i medycynie

- Dysponuje wiedzą o zasadach bezpieczeństwa, racjonalnego wykorzystania surowców, energii i aparatury w praktyce laboratoryjnej chemii medycznej

- Dysponuje wiedzą z zakresu zasad etyki, a w szczególności bioetyki oraz zasad ochrony własności intelektualnej w tym prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI

- Wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin potrafi zaprojektować związki i materiały do wykorzystania w biomedycynie i medycynie, dobrać odpowiednie warunki do ich otrzymania oraz zaproponować metody weryfikacji ich aktywności biologicznej

- Potrafi realizować zadania badawcze z zakresu chemii medycznej i nauk pokrewnych oraz krytycznie przeanalizować otrzymane wyniki

- Potrafi przedstawić problemy z zakresu chemii medycznej i dziedzin pokrewnych specjalistom i niespecjalistom, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk związanych z naukami o zdrowiu, prowadzić dyskusję na tematy związane z projektowaniem związków bioaktywnych oraz doborem i modyfikacją materiałów wykorzystywanych w biomedycynie i medycynie z uwzględnieniem aspektów etycznych, a także komunikuje się w języku obcym

- Potrafi organizować i kierować pracą w grupie

- Potrafi ocenić ryzyko zawodowe

- Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Cechuje się wysokim profesjonalizmem, rzetelnością i sumiennością w nauce i wykonywaniu obowiązków zawodowych

- Jest świadom zagrożeń związanych z wykonywaną pracą laboratoryjną i wykazuje się odpowiedzialnością zarówno w planowaniu, jak i wykonywaniu badań eksperymentalnych

- Przestrzega etosu badacza, szanuje własność intelektualną i jest świadom roli, jaką będzie odgrywał w środowisku zawodowym i społecznym, a także zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii medycznej

- Jest świadom konieczności stałego poszerzania wiedzy oraz korzystania z technologii informacyjnych do krytycznego wyszukiwania i selekcjonowania informacji