Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Chemia, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WCh-n014-2-UD-4
  Nazwa: Chemia, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: chemia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Chemii (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Monika Jurek
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

Pełne drzewo etapów zostało ukryte ze względu na jego rozmiar. pokaż
Możesz również przeglądać strukturę etapów rozpoczynając od jednego z korzeni poniżej i wybierając kolejne etapy na następnych stronach:
Pierwszy semestr, chemia

Pozostałe toki nauczania

Drugi rok, chemia, ASC

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Średnia ze studiów pierwszego stopnia, dodatkowo wyniki egzaminu EChemTest z jednej dziedziny (chemia analityczna, nieorganiczna, fizyczna lub organiczna)

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na chemii
Uprawnienia zawodowe:

Studia chemiczne przygotowują absolwenta do pracy w różnych dziedzinach gospodarki i życia społecznego, poczynając od przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego poprzez laboratoria diagnostyczne i analityczne, firmy handlowe, instytucje zajmujące się ochroną środowiska, szkoły (po zaliczeniu w czasie studiów bloku pedagogicznego), uczelnie wyższe i instytucje naukowo-badawcze.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- dysponuje poszerzoną wiedzą z matematyki, fizyki, nauk biologicznych i/lub nauk technicznych pozwalającą na posługiwanie się metodami i pojęciami właściwymi dla danej specjalizacji (szczególnie ważne w kontekście specjalizacji interdyscyplinarnych)

- dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu metod obliczeniowych właściwych dla danej specjalizacji

- dysponuje podstawową wiedzą w zakresie głównych działów chemii oraz orientuje się w aktualnych kierunkach rozwoju chemii

- posiada pogłębioną wiedzę z zakresu danej specjalizacji pozwalające na samodzielną pracę badawczą

- dysponuje wiedzą z zakresu BHP oraz znajomością regulacji prawnych związanych z wybraną specjalnością umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej wiedzy w pracy zawodowej

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej

- potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi w zaawansowany sposób korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić rzetelność pozyskanych informacji

- posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań teoretycznych i/lub eksperymentalnych w ramach swojej specjalności oraz krytycznej oceny wyników tych badań

- potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

- potrafi odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz pracować w zespołach interdyscyplinarnych

- potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki odkryć dokonanych w ramach swojej i pokrewnych specjalności

- zna język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom B2+)

- potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia

- zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potrafi tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich

- potrafi pracować samodzielnie mając świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów i obserwacji

- potrafi pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w tym kierownicze) i jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia

- potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; podejmuje z własnej inicjatywy działania uwzględniając związane z nimi szanse i zagrożenia

- potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym odpowiedzialność

- potrafi realnie określić zagrożenia dla środowiska