Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Ochrona środowiska (chemia środ.), stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WCh-n059-2-UD-4
  Nazwa: Ochrona środowiska (chemia środ.), stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: ochrona środowiska
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Chemii (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Anna Pocztorenko
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, ochrona środowiska (chem. środ.)
Drugi rok, ochrona środowiska (chem. środ.)

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Średnia ocen ze studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na ochronie środowiska
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów magisterskich posiada kwalifikacje do pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach związanych z ochroną środowiska (w administracji, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych itp.). Osoby, które dodatkowo uzyskają przygotowanie pedagogiczne, mogą podjąć pracę w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach laboratoryjnych i terenowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych czynnikami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi

- potrafi interpretować zjawiska i procesy przyrodnicze na podstawie analizy danych empirycznych z uwzględnieniem analizy statystycznej i metod prognozowania oraz dokonać krytycznej oceny wiarygodności wyników badań

- dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu nauk chemicznych i fizycznych umożliwiającą prowadzenie zaawansowanych prac badawczych związanych z ochroną środowiska naturalnego w ramach danej specjalizacji

- dysponuje pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o środowisku naturalnym: w przypadku specjalności „chemia środowiska” obejmuje to metody analizy stanu środowiska, technologie stosowane do eliminacji lub ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego oraz zasady racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi; w przypadku specjalności „biologia środowiska” obejmuje to biologiczno-chemiczne metody analizy środowiska, problemy związane z ekologią miasta i chemizacją rolnictwa oraz zasady odpowiedniego gospodarowania zasobami przyrodniczymi

- dysponuje wiedzą z zakresu kształtowania życiowej przestrzeni człowieka przy pomocy szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych uwzględniając przy tym czynniki determinujące charakter otaczającego krajobrazu

- dysponuje wiedzą w zakresie aktualnych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie ochrony środowiska naturalnego w zakresie danej specjalizacji

- dysponuje wiedzą w zakresie planowania badań naukowych w obszarze nauk środowiskowych z uwzględnieniem zasad optymalnego doboru i wykorzystania technik i narzędzi badawczych właściwych dla danej specjalizacji

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach laboratoryjnych i terenowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych czynnikami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi

- dysponuje wiedzą dotyczącą pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w obszarze nauk i inwestycji środowiskowych

- potrafi przedstawić i wyjaśnić podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz posiada podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i etycznych związanych z ochroną środowiska naturalnego

- potrafi przedstawić i wyjaśnić ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z uwzględnieniem racjonalnego korzystania z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, jego właściwej ochronie i kształtowaniu, zna podstawowe zasady oceny oddziaływania różnego typu inwestycji na środowisko naturalne

UMIEJĘTNOŚCI

- stosuje zaawansowane metody i narzędzia badawcze z zakresu biologii i chemii dla badań w ochronie środowiska właściwych dla danej specjalizacji

- biegle wykorzystuje literaturę z zakresu nauk o środowisku, z uwzględnieniem źródeł elektronicznych, zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji pochodzących z różnych źródeł oraz formułowania na tej podstawie uzasadnionych sądów

- planuje i wykonuje zadania badawcze oraz ekspertyzy z zakresu nauk środowiskowych pod kierunkiem opiekuna naukowego

- potrafi stosować metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu i prognozowania zjawisk przyrodniczych

- posiada umiejętność zbierania, analizy i interpretacji danych empirycznych oraz na tej podstawie potrafi formułować odpowiednie wnioski

- wykazuje umiejętność formułowania własnych sądów oraz wniosków na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł

- posiada umiejętność przygotowania i prezentacji wystąpień ustnych w zakresie wykonanych prac badawczych oraz zagadnień związanych z naukami o środowisku z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej

- potrafi napisać pracę badawczą/naukową w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku angielskim na podstawie własnych badań naukowych

- samodzielnie planuje własną karierę zawodową i naukową

- potrafi posługiwać się językiem angielskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanie zawodu

- systematycznie aktualizuje i pogłębia wiedzę z zakresu ochrony środowiska korzystając z czasopism naukowych i popularnonaukowymi oraz źródeł elektronicznych

- wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń chemicznych, biologicznych i fizycznych, zarówno w warunkach badań laboratoryjnych, jak i terenowych oraz wykazuje dbałość o zapewnienie warunków bezpiecznej pracy

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, uwzględniając zasady racjonalnego korzystania z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego