Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia angielska z językiem niemieckim, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WF-125-28-ZD-6
  Nazwa: Filologia angielska z językiem niemieckim, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: neofilologia filologia angielska z językiem niemieckim
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Filologii Angielskiej (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Elżbieta Maluty
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, filologia angielska z językiem niemieckim
Drugi rok, filologia angielska z językiem niemieckim
Trzeci rok, filologia angielska z językiem niemieckim

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Dla kandydatów ze starą maturą - egzamin testowy, dla kandydatów z nową maturą konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na neofilologii (filologia angielska z językiem niemieckim)
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent otrzymuje uprawnienia do nauczania języka angielskego i języka niemieckiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat struktury i funkcji języka angielskiego zorientowaną również na zastosowanie praktyczne w działalności placówek oświatowych

- ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat kultury i literatury angielskiego obszaru językowego zorientowaną również na zastosowanie praktyczne w działalności placówek oświatowych

- ma uporządkowaną podstawową wiedzę o strukturze i funkcji języka niemieckiego zorientowaną również na zastosowanie praktyczne w działalności placówkek oświatowych

- ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat kultury i literatury niemieckiego obszaru językowego zorientowaną również na zastosowanie praktyczne w działalności placówek oświatowych

- ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w językoznawstwie i literaturoznawstwie angielskim zorientowaną również na zastosowanie praktyczne w działalności placówek oświatowych

- ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w językoznawstwie niemieckim zorientowaną również na zastosowanie praktyczne w działalności placówek oświatowych

- posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się języka angielskiego jako obcego

- posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się języka niemieckiego jako obcego

- posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki nauczania języka angielskiego jako obcego

- posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki nauczania języka niemieckiego jako obcego

- zna terminologię z zakresu psychologii, pedagogiki i glottodydaktyki języka angielskiego jako obcego

- zna terminologię z zakresu psychologii, pedagogiki i glottodydaktyki języka niemieckiego jako obcego

- ma podstawową wiedzę o funkcjach i budowie systemu oświatowego

- ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu szkoły jako placówki oświatowej

- ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania szkoły jako placówki oświatowej

- ma podstawową wiedzę o metodach i technikach nauczania języka angielskiego jako obcego w odniesieniu do nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych

- ma podstawową wiedzę o metodach i technikach nauczania języka niemieckiego jako obcego w odniesieniu do nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych

- ma podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą cech ucznia języka obcego oraz metod diagnozowania jego potrzeb i różnic indywidualnych

- ma podstawową wiedzę o zasadach bhp obowiązujących w placówkach szkolnych

- posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację w zakresie studiowanego kierunku z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka angielskiego jako obcego i języka niemieckiego jako obcego

- samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka angielskiego jako obcego

- samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka niemieckiego jako obcego

- posiada zdolności organizacyjne, pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka angielskiego jako obcego

- posiada zdolności organizacyjne, pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka niemieckiego jako obcego

- posiada umiejętności niezbędne do opracowania diagnozy potrzeb ucznia

- posiada umiejętność dokonania samooceny własnej działalności pedagogicznej

- potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa oświatowego

- nie określa się efektów kształcenia w tym zakresie, gdyż umiejętności te nie wchodzą w zakres działalności nauczyciela języka obcego w przedszkolu i szkole podstawowej

- potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk z zakresu pedagogiki i psychologii oraz glottodydaktyki języka obcego i zastosować je w konkretnych sytuacjach w pracy z uczniami

- ma umiejętność merytorycznej i logicznej argumentacji i formułowania wniosków i samodzielnych sądów w języku angielskim, niemieckim oraz w języku polskim

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w ramach specjalności: filologia angielska z językiem niemieckim

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

-posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku niemieckim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku niemieckim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych

- ma wykształcone prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy

- potrafi zastosować znajomość języka angielskiego w nauczaniu języka w pracy z grupą

- potrafi zastosować znajomość języka niemieckiego w nauczaniu języka w pracy z grupą

- ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego, zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ na poziomie C1

- ma umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego, zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ na poziomie C1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu angielskiego

- rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka niemieckiego

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania pedagogicznego

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego

- ma świadomość znaczenia języka angielskiego i związanej z nim literatury i kultury w kulturze europejskiej i światowej

- ma świadomość znaczenia języka niemieckiego i związanej z nim literatury i kultury w kulturze europejskiej i światowej

- uczestniczy w życiu kulturalnym i korzysta z różnych jego form