Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WF-125-29-ZD-6
  Nazwa: Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: neofilologia filologia germańska z językiem angielskim
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Filologii Germańskiej (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Anna Karwa
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, filologia germańska z językiem angielskim
Drugi rok, filologia germańska z językiem angielskim
Trzeci rok, filologia germańska z językiem angielskim

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Dla kandydatów ze starą maturą - egzamin testowy, dla kandydatów z nową maturą konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na neofilologii (filologia germańska z językiem angielskim)
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskał przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego oraz języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, wydanego na podstawie art. 9c Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

-ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat struktury i funkcji języka głównego wybranej specjalności zorientowaną również na zastosowanie praktyczne w działalności placówek oświatowych

-ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat kultury i literatury obszaru językowego głównej specjalności zorientowaną również na zastosowanie praktyczne w działalności placówek oświatowych

-alternatywnie, ma uporządkowaną podstawową wiedzę o strukturze i funkcji języka dodatkowego wybranej specjalności zorientowaną również na zastosowanie praktyczne w działalności placówek oświatowych

-alternatywnie, ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat kultury i literatury obszaru językowego dodatkowej specjalności zorientowaną również na zastosowanie praktyczne w działalności placówek oświatowych

-ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w językoznawstwie i literaturoznawstwie studiowanej specjalności zorientowaną również na zastosowanie praktyczne w działalności placówek oświatowych

-posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się języka obcego lub języków obcych wybranej specjalności

-posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki nauczania języka obcego lub języków obcych wybranej specjalności

-zna terminologię z zakresu psychologii, pedagogiki i glottodydaktyki

-ma podstawową wiedzę o funkcjach i budowie systemu oświatowego

-ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu szkoły jako placówki oświatowej

-ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania szkoły jako placówki oświatowej

-ma podstawową wiedzę o metodach i technikach nauczania języka obcego wybranej specjalności w odniesieniu do nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych

-ma podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą cech ucznia języka obcego lub języków obcych wybranej specjalności oraz metod diagnozowania jego potrzeb i różnic indywidualnych

-ma podstawową wiedzę o zasadach bhp obowiązujących w placówkach szkolnych

posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy

-zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację w zakresie studiowanego kierunku z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

-umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego

-samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego

-posiada zdolności organizacyjne, pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego

-posiada umiejętności niezbędne do opracowania diagnozy potrzeb ucznia

-posiada umiejętność dokonania samooceny własnej działalności pedagogicznej

-potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa oświatowego

-potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk z zakresu pedagogiki i psychologii oraz glottodydaktyki i zastosować je w konkretnych sytuacjach w pracy z uczniami

-ma umiejętność merytorycznej i logicznej argumentacji i formułowania wniosków i samodzielnych sądów w języku obcym wybranej specjalności oraz w języku polskim

-potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w ramach wybranej specjalności

-posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku obcym wybranej specjalności, właściwych dla wybranej specjalności, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

-potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku obcym wybranej specjalności na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych

-ma wykształcone prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy

-potrafi zastosować znajomość języka obcego wybranej specjalności w nauczaniu języka w pracy z grupą

-ma umiejętności językowe w zakresie języka/języków wybranej specjalności, zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ na poziomie C1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

-rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka obcego lub języków obcych wybranej specjalności

-potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

-charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności

-potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania pedagogicznego

-prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego; rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami

-ma świadomość znaczenia języka obcego wybranej specjalności i związanej z nim literatury i kultury w kulturze europejskiej i światowej

-uczestniczy w życiu kulturalnym i korzysta z różnych jego form