Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia chorwacka, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WF-125-38.2-UD-4
  Nazwa: Filologia chorwacka, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: neofilologia filologia słowiańska
Kierunki do
wyboru:
neofilologia filologia słowiańska filologia chorwacka
Jednostki: Instytut Filologii Słowiańskiej (od 13/14) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, filologia chorwacka
Drugi rok, filologia chorwacka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Studia co najmniej I stopnia z zakresu slawistyki (filologii lub kulturoznawstwa), historii, etnologii, politologii o nachyleniu słowianoznawczym. Lista rankingowa ustalana jest w oparciu o ocenę na dyplomie i rozmowę kawalifikacyjną na temat kraju wybranej specjalizacji językowej. Szczegółowe informacje o sposobie obliczania ostatecznego wyniku postępowania kwalifikacyjnego znajdują się na stronie www.rekrutacja@uj.edu.pl

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na neofilologii (filologia słowiańska)
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwerstecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kierunku

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w wybranych subdyscyplinach filologii

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru studiowanej dyscypliny

- ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności oraz wiedzę na temat kompetencji semiolingwistycznej

- ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach studiowanej dyscypliny z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach subdyscyplin studiowanej specjalności

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz, interpretacji i wartościowania tekstów kultury w zakresie studiowanej dyscypliny

- zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego

- ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

UMIEJĘTNOŚCI

- wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języków specjalności, przy czym dla grupy języków A/: posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C2 dla języka specjalności

- w wybranych specjalnościach posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B2+ w zakresie dodatkowego języka obcego

- posiada umiejętność przygotowania w języku polskim i/lub w języku specjalności różnych prac pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury (w tym również prac mających znamiona tekstu naukowego)

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku polskim i/lub w języku specjalności na wybrany temat, z wykorzystaniem literatury przedmiotu

- w przypadku określonych specjalności i specjalizacji języków grupy A/ posiada kompetencje potrzebne do przekładu tekstów o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, bądź do nauczania języka obcego

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie specjalności

- potrafi w sposób krytyczny formułować, analizować i syntetyzować problemy badawcze w zakresie studiowanej przez siebie dyscypliny, dobrać adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod

- przy rozwiązywaniu problemów w zakresie wybranej specjalności potrafi integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania i syntetyzowania wniosków

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku filologia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania

- rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności i działa na rzecz jego zachowania

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze