Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia portugalska, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WF-125-5-UD-4
  Nazwa: Filologia portugalska, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: neofilologia filologia portugalska
Kierunki do
wyboru:
filologia filologia portugalska
Jednostki: Instytut Filologii Romańskiej (od 13/14) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, filologia portugalska
Drugi rok, filologia portugalska

Pozostałe toki nauczania

Drugi rok, filologia portugalska
Pierwszy rok, filologia portugalska
Drugi rok, filologia portugalska

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na neofilologii (filologia portugalska)
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 47/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2015/2016 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kierunku

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w wybranych subdyscyplinach filologii

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru studiowanej dyscypliny

- ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności oraz wiedzę na temat kompetencji semiolingwistycznej

- ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach studiowanej dyscypliny z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach subdyscyplin studiowanej specjalności

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz, interpretacji i wartościowania tekstów kultury w zakresie studiowanej dyscypliny

- zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego

- ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

UMIEJĘTNOŚCI

- wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języków-specjalności, przy czym dla grupy języków A/: posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C2 dla języka specjalności

- posiada umiejętności językowe w zakresie dodatkowego języka obcego

- posiada umiejętność przygotowania w języku polskim i w języku specjalności różnych prac pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury (w tym również prac mających znamiona tekstu naukowego)

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku polskim i w języku specjalności na wybrany temat, z wykorzystaniem literatury przedmiotu

- w przypadku określonych specjalności i specjalizacji posiada kompetencje potrzebne do przekładu tekstów o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, bądź do nauczania języka obcego

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie specjalności

- potrafi w sposób krytyczny formułować, analizować i syntetyzować problemy badawcze w zakresie studiowanej przez siebie dyscypliny, dobrać adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod

- przy rozwiązywaniu problemów w zakresie wybranej specjalności potrafi integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania i syntetyzowania wniosków

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku filologia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania

- rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności i działa na rzecz jego zachowania

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze