Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Fizyka stosowana, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFAIS-027-7-ZD-6
  Nazwa: Fizyka stosowana, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: fizyka fizyka stosowana
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (od 13/14) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, fizyka stosowana
Drugi rok, fizyka stosowana
Trzeci rok, fizyka stosowana

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na fizyce
Uprawnienia zawodowe:

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

– posiada wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych/ przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości

– posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów fizyki umożliwiającą rozumienie zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie, w tym:

1. zna podstawowe pojęcia i prawa z zakresu fizyki klasycznej: mechaniki, fizyki statystycznej, termodynamiki, elektromagnetyzmu (w tym optyka i zjawiska falowe)

2. zna podstawowe pojęcia i prawa z zakresu fizyki kwantowej

3. ma podstawową wiedzę dotyczącą budowy materii i jej oddziaływań

4. dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie wybranych działów szczegółowych fizyki

– posiada wiedzę z matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi w fizyce na poziomie złożoności pozwalającym opisać i wytłumaczyć podstawowe zjawiska fizyczne; posiada niezbędną wiedzę z zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej

– posiada wiedzę z zakresu podstaw metod obliczeniowych oraz oprogramowania użytkowego pozwalającą na ich stosowanie w fizyce

– zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej wykorzystywanej w badaniach fizycznych oraz zna pojęcia potrzebne do analizy danych na poziomie podstawowym

– zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

– ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną

– zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

– zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu fizyki i dziedzin pokrewnych

UMIEJĘTNOŚCI

– potrafi posługiwać się metodami matematycznymi w fizyce, posiada umiejętność opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych oraz zdolność abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu fizyki

– posiada umiejętność pomiaru i wyznaczania wartości wielkości fizycznych przeprowadzania analizy statystycznej oraz krytycznej oceny wiarygodności wyników

– posiada umiejętność planowania i wykonywania prostych badań, eksperymentów i obserwacji dotyczących określonych zagadnień fizyki oraz krytycznej oceny otrzymanych wyników eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych w ramach swojej specjalności

– posiada umiejętność stosowania metod obliczeniowych oraz oprogramowania użytkowego w fizyce

– posiada podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji

– potrafi przygotować i przedstawić wybrany problem z dziedziny fizyki w postaci referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

– potrafi uczyć się samodzielnie

– potrafi w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia związane z fizyką i pokrewnymi dziedzinami

– zna język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się podstawową literaturą fachową w zakresie fizyki i nauk pokrewnych (co najmniej B2), przygotowywania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

– ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich

– potrafi samodzielnie pracować i efektywnie organizować swoją pracę

– potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia

– potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów

– dba o jakość i staranność wykonywanych zadań