Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Fizyka teoretyczna, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFAIS-n027-3-UD-4
  Nazwa: Fizyka teoretyczna, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: fizyka fizyka teoretyczna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, fizyka teoretyczna
Drugi rok, fizyka teoretyczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na fizyce
Uprawnienia zawodowe:

-

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- absolwent posiada poszerzoną wiedzę z matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami i pojęciami właściwymi dla danej specjalizacji;

- posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metod obliczeniowych właściwych dla danej specjalizacji;

- posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metod teoretycznych fizyki właściwych dla danej specjalizacji;

- dysponuje podstawową wiedzą z fizyki w zakresie odpowiadającym studiom I stopnia oraz orientuje się w aktualnych kierunkach rozwoju fizyki; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu swojej specjalizacji pozwalającą na samodzielną pracę badawczą;

- zna techniki teoretyczne, doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne właściwe dla danej specjalizacji;

- zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej właściwe dla danej specjalizacji;

- posiada dobrą orientację w aktualnych kierunkach rozwoju i odkryciach fizyki;

- zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym właściwym dla danej specjalizacji;

- ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną;

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej;

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu fizyki i dziedzin pokrewnych.

UMIEJĘTNOŚCI

- absolwent posiada umiejętność samodzielnego planowania i rzetelnego wykonywania badań teoretycznych i/lub eksperymentalnych w ramach swojej specjalności oraz umieszczenia ich

w strukturze poznania świata;

- potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także dokonać analizy niepewności pomiarowych;

- potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów;

- potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań;

- potrafi zastosować zdobytą wiedzę z fizyki do pokrewnych dyscyplin naukowych;

- potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki odkryć z dziedziny fizyki i nauk pokrewnych;

- zna język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą fachową w zakresie fizyki (przynajmniej B2+); potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne;

- potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- absolwent ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność;

- potrafi pracować samodzielnie mając świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów i obserwacji; potrafi efektywnie organizować swoją pracę;

- potrafi pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową;

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych; potrafi określić kierunki dalszego uczenia się oraz inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;

- potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów;

- dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.